Thiết lập danh mục khách hàng

Thiết lập danh mục khách hàng

Quản lý kế toán cho doanh nghiệp

Để thiết lập danh mục khách hàng trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề, người dùng nhấn chọn “Danh mục” (1) > “Khách hàng” (2).


- Tùy chọn danh mục khách hàng (1) > nhấn chọn “Thêm (F4)” (2) > nhập thông tin khách hàng / nhà cùng cấp (3) > nhấn “Ghi (F5)” (4) để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu.

Lưu ý: người dùng có thể tải file mẫu excel để nhập dữ liệu và nạp lại file mẫu vào chức năng tương ứng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.