Thiết lập danh mục khách hàng

Thiết lập danh mục khách hàng

Quản lý xuất hoá đơn điện tử

Xem hướng dẫn

Để thiết lập danh mục khách hàng trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu nhấn chọn vào “Danh mục” (1) > “Khách hàng” (2).

- Ứng dụng cung cấp mặc định 4 nhóm khách hàng 

(1), tùy theo thông tin khách hàng thực tế của đơn vị mà người dùng tùy chọn khởi tạo thông tin chi tiết khách hàng tương ứng theo từng nhóm khách hàng này. Nhấn chọn “Thêm (F4)” (2) để thực hiện nhập thông tin khách hàng trực tiếp vào biểu mẫu trong ứng dụng (3), nhấn chọn “Ghi (F5)” (4) sau khi đã hoàn tất việc nhập liệu. 

Người dùng có thể tạo file mẫu (Excel) danh mục khách hàng để nhập liệu, sau đó nạp file mẫu vào ứng dụng. Khi thực hiện nhập liệu trong file mẫu, người dùng lưu ý không thực hiện định dạng (Format) nội dung trong file mẫu, chỉ nhập liệu thô hoặc có thể sao chép (Copy) và dán giá trị vào file mẫu (Paste Special > Values). 

                                (1): nút chức năng hỗ trợ tạo file mẫu danh mục khách hàng.

                                (2): nút chức năng hỗ trợ nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.

                                (3): tùy chọn cách nạp dữ liệu vào ứng dụng.

                                (4): tùy chọn mở cửa sổ lấy file mẫu.

                                (5): chọn mở file mẫu đã lưu tại máy tính.

                                (6): nút chức năng thực hiện nạp dữ liệu file mẫu vào ứng dụng.

                                (7): nút chức năng hỗ trợ xuất danh mục từ ứng dụng ra file Excel.

Lưu ý: trong quá trình thao tác, trước khi có thể thực hiện thay đổi nội dung đã nhập liệu, người dùng nhấn chọn nút “Thêm (F4)”, hoàn tất việc cập nhật / thay đổi thì nhấn chọn nút “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin.

 

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.