Thiết lập danh mục khác

Thiết lập danh mục khác

Quản lý kế toán cho doanh nghiệp

Thiết lập một số danh mục khác trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau: 

Trên thanh tiêu đề, tùy chọn “Danh mục” (1) > Tùy chọn danh mục “Khác” (2) để thiết lập.


Khai báo ký hiệu chứng từ:

Ký hiệu chứng từ thể hiện theo chế độ kế toán khai báo ban đầu, người dùng có thể khai báo thêm chứng từ (nếu cần).

- Chọn loại chứng từ (1) > chọn “Thêm ký hiệu (F4)” (2) > nhập thông tin chứng từ cần thêm mới (3) > nhấn “Cập nhật (F5)” (4) để hoàn tất thêm ký hiệu chứng từ.


Thiết lập tài khoản ngân hàng:

- Nhấn chọn “Thêm” (1) > nhập thông tin tài khoản ngân hàng (2) > nhấn “Ghi (F5)” (3) để hoàn tất thêm tài khoản ngân hàng.


3. Danh mục chi phí:

- Nhấn chọn “Thêm” (1) > nhập thông tin chi phí (2) > nhấn “Ghi (F5)” (3) để hoàn tất nhập liệu.


4. Danh mục hình thức thanh toán:

- Nhấn chọn “Thêm” (1) > nhập hình thức thanh toán (2) > nhấn “Ghi (F5)” (3) để hoàn tất nhập liệu.


5. Danh mục tiền tệ:

- Nhấn chọn “Thêm” (1) > nhập loại tiền tệ (2) > nhấn “Ghi (F5)” (3) để hoàn tất nhập liệu.


6. Thông số kết chuyển:

- Nhấn chọn “Thêm” (1) > nhập thông số kết chuyển (2) > nhấn “Ghi (F5)” (3) để hoàn tất nhập liệu.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.