Thiết lập danh mục hàng hóa

Thiết lập danh mục hàng hóa

Thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại

Xem Hướng Dẫn

Để thực hiện thiết lập danh mục hàng hóa trong ứng dụng SM24™, người dùng thực hiện như sau:

1. Thiết lập “Cửa hàng”

- Trên thanh tiêu đề chọn vào “Danh mục” (1) > “Hàng hóa” (2)  > “Cửa hàng” (3) để thực hiện thiết lập thông tin cửa hàng.

- Tại giao diện “Danh mục cửa hàng”, nhấn chọn “Thêm (F4)” để thêm mới thông tin cửa hàng.


Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu, danh sách thông tn cửa hàng sẽ hiển thị bên dưới.

Ngoài một số thông tin cơ bản, người dùng có thể nhấn chọn vào “Thông tin khác”“Thông tin chi tiết” để mở rộng nội dung thông tin cần thiết lập, những thông tin này sẽ được thể hiện trên app thiết di động của người mua hàng.


2. Thiết lập “Kho”:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào “Danh mục” (1) “Hàng hóa” (2)  > “Kho” (3) để thiết lập danh mục kho hàng.


- Xuất hiện danh mục kho hàng,mặc định ứng dụng cung cấp sẵn 2 thông tin kho hàng để người dùng có thể chọn sử dụng, trường hợp muốn thiết lập lại kho thì có thể chọn “Thêm (F4)” hoặc “Sửa (F11)” (1) để thiết lập lại hoặc tạo mới thông tin kho hàng (2), lưu ý chọn kho mặc định để sử dụng (3), hoàn tất việc thực hiện nhấn chọn “Ghi (F5)” (4) để lưu nội dung, bên dưới sẽ hiển thị danh sách kho.


3. Thiết lập “Đơn vị tính”:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào “Danh mục” (1) “Hàng hóa” (2)  > “Đơn vị tính” (3) để thực hiện khai báo đơn vị tính.


- Tại giao diện “Danh mục đơn vị tính”, nhấn chọn “Thêm (F4)” (1) > thực hiện nhập đơn vị tính cần thiết lập (2) > nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu, bảng danh sách chi tiết sẽ hiển thị bên dưới (4).


4. Thiết lập “Danh mục hàng hoá”:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào “Hệ thống” (1) > “Hàng hoá” (2) > “Danh mục hàng hoá” (3) để thực hiện nhập thông tin hàng hóa.

- Tại cột thông tin “Danh sách nhóm hàng”, nhấn chọn “Chọn danh mục chuẩn” (1),  xuất hiện bảng “Danh mục nhóm hàng chuẩn”, thực hiện tuỳ chọn nhóm hàng hoá được cung cấp mặc định (2), nhấn “Chọn” (3) để lưu lại thông tin, danh mục hàng hoá đã chọn sẽ xuất hiện tại cột danh sách nhóm hàng bên trái (4).

- Nhấn chọn “Thêm (F4)” (1), thực hiện nhập thông tin hàng hoá vào bàng danh mục hàng hoá (2), nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu lại nội dung đã nhập.


5. Thiết lập “Chi tiết hàng hoá”:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào “Hệ thống” (1) > “Hàng hóa” (2)  “Chi tiết hàng hóa” (3) để thực hiện cập nhật danh mục hàng hoá vào kho hàng cần sử dụng.