Thiết lập danh mục hàng hóa

Thiết lập danh mục hàng hóa

Quản lý kế toán cho doanh nghiệp

Thiết lập danh mục hàng hóa trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau:

1. Danh mục kho:

- Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Danh mục” (1) > “Kho” (2).- Tại bảng Danh mục kho chọn “Thêm (F4)” (1) > nhập thông tin vào các trường nhập liệu (2) > nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu lại thông tin.2. Danh mục đơn vị tính:

- Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Danh mục” (1) > “Đơn vị tính” (2).- Tại bảng Danh mục đơn vị tính chọn “Thêm (F4)” (1) > nhập thông tin vào các trường nhập liệu (2) > nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu lại thông tin.3. Danh mục hàng hóa:

- Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Danh mục” (1) > “Hàng hóa” (2)


- Trong mục Danh sách nhóm hàng, người dùng nhấn chọn “Chọn danh mục chuẩn” (1) > tùy chọn nhóm hàng chuẩn theo nhu cầu người dùng (2) > nhấn “Chọn” (3).- Người dùng tùy chọn nhóm hàng bên phía Danh sách nhóm hàng (1) > nhấn chọn “Thêm (F4)” > nhập thông tin hàng hóa (3) > nhấn chọn “Ghi (F5)” (4) để lưu lại thông tin.4. Chi tiết hàng hóa:

- Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Danh mục” (1) > “Chi tiết hàng hóa” (2).- Người dùng tùy chọn nhóm hàng bên phía Danh sách nhóm hàng (1) > nhấn chọn “Thêm (F4)” (2) > nhập thông tin hàng hóa (3) > nhấn chọn “Ghi (F5)” (4) để lưu lại thông tin.Lưu ý: người dùng có thể lấy chi tiết hàng hóa trực tiếp và tự động từ danh mục Hàng hóa.

Chọn nhóm hàng hóa (1) > chọn nhóm hàng cần lấy dữ liệu (2) > nhấn "Đồng ý" (3) để hoàn thành lấy dữ liệu.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.