Thiết lập danh mục hàng hóa

Thiết lập danh mục hàng hóa

Quản lý xuất hoá đơn điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập danh mục hàng hoá trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau:

1. Thiết lập danh sách nhóm hàng:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Danh mục” (1) > nhấn chọn “DM Hàng hóa” (2). 


- Tại bảng danh sách nhóm hàng bên trái, nhấn chọn vào “Chọn danh mục chuẩn” (1) > xuất hiện bảng danh mục  nhóm hàng chuẩn, người dùng đánh dấu chọn vào nhóm hàng cần sử dụng (2), hoàn tất thì nhấn nút “Chọn” (3), thông tin nhóm hàng đã chọn sẽ xuất hiện tại bảng danh sách nhóm hàng bên trái (4). 

 Lưu ý: danh mục nhóm hàng chuẩn người dùng chỉ tùy chọn theo danh mục mặc định có sẵn trong ứng dụng.


- Nhập danh mục đơn vị tính, tại bảng danh mục hàng hóa bên phải, nhấn chọn vào dấu “+” (1) tại cột “Đơn vị tính”, xuất hiện bảng danh mục đơn vị tính, thực hiện thêm đơn vị tính cần sử dụng, nhấn chọn “Thêm (F4)” (2) > nhập thông tin đơn vị tính (3) > nhấn chọn “Ghi (F5)” (4), bảng danh mục bên dưới (5) tự động cập nhật thêm thông tin đơn vị tính cho người dùng. 


Người dùng có thể tạo file mẫu (Excel) danh mục đơn vị tính để nhập liệu, sau đó nạp file mẫu vào ứng dụng. Khi thực hiện nhập liệu trong file mẫu, người dùng lưu ý không thực hiện định dạng (Format) nội dung trong file mẫu, chỉ nhập liệu thô hoặc có thể sao chép (Copy) và dán giá trị vào file mẫu (Paste Special > Values). 


                                (1): nút chức năng hỗ trợ tạo file mẫu danh mục đơn vị tính.

                                (2): nút chức năng hỗ trợ nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.

                                (3): tùy chọn cách nạp dữ liệu vào ứng dụng.

                                (4): tùy chọn mở cửa sổ lấy file mẫu.

                                (5): chọn mở file mẫu đã lưu tại máy tính.

                                (6): nút chức năng thực hiện nạp dữ liệu file mẫu vào ứng dụng.

                                (7): nút chức năng hỗ trợ xuất danh mục từ ứng dụng ra file Excel.

- Tạo danh mục hàng hóa, nhấn chọn 

“Thêm (F4)” (1), thực hiện nhập liệu trực tiếp thông tin hàng hóa vào danh mục trong ứng dụng (2), nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) sau khi hoàn tất việc nhập
Người dùng có thể tạo file mẫu (Excel) danh mục hàng hóa để nhập liệu, sau đó nạp file mẫu vào ứng dụng.

                                (1): nút chức năng hỗ trợ tạo file mẫu danh mục hàng hóa.

                                (2): nút chức năng hỗ trợ nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.

                                (3): tùy chọn cách nạp dữ liệu vào ứng dụng.

                                (4): tùy chọn mở cửa sổ lấy file mẫu.

                                (5): chọn mở file mẫu đã lưu tại máy tính.

                                (6): nút chức năng thực hiện nạp dữ liệu file mẫu vào ứng dụng.

                                (7): nút chức năng hỗ trợ xuất danh mục từ ứng dụng ra file Excel.

Lưu ý: trong quá trình thao tác, trước khi có thể thực hiện thay đổi nội dung đã nhập liệu, người dùng nhấn chọn nút “Thêm (F4)”, hoàn tất việc cập nhật / thay đổi thì nhấn chọn nút “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.