THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG BHXH TỐI THIỂU VÀ TỐI ĐA NĂM 2019

Chia sẻ

Your Picture

THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG BHXH TỐI THIỂU VÀ TỐI ĐA NĂM 2019

- Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP từ ngày 01/01/2019 mức đóng BHXH tối thiểu căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng. Nếu người lao động ở từng vùng đang có mức lương đóng BHXH bắt buộc dưới mức tương ứng nếu trên thì cần đề nghị doanh nghiệp đều chỉnh mức đóng đúng.


- Mức đóng BHXH tối đa căn cứ vào tiền lương cơ sở. Mức đóng BHXH tối đa = lương cơ sở x 20 x 8%.

- Năm 2019, cả 2 loại tiền lương này đều có sự thay đổi kéo theo sự thay đổi về mức đóng của 2 giới hạn tham gia BHXH.