Tax_Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (02/BVMT)

Tax_Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (02/BVMT)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (02/BVMT), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác(1) > “Bảo vệ môi trường(2) > “Tờ khai phí bảo vệ môi trường (02/BVMT)(3), tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai (4) và nhấn chọn “Đồng ý(5).


- Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu trong ứng dụng.


- Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu nội dung sau khi hoàn tất nhập liệu.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị cảnh báo lỗi thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.