Tax_Tờ khai phí nước thải

Tax_Tờ khai phí nước thải

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập tờ khai phí nước thải, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác (1) > “Bảo vệ môi trường(2) > “Tờ khai phí nước thải (3), tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai (4) và nhấn chọn “Đồng ý(5).


- Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai.


- Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.