Tax_Tờ Khai Phí Bảo Vệ Môi Trường (01/BVMT)

Tax_Tờ Khai Phí Bảo Vệ Môi Trường (01/BVMT)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập tờ khai phí bảo vệ môi trường (01/BVMT), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác(1) > “Bảo vệ môi trường(2) > “Tờ Khai Phí Bảo Vệ Môi Trường (01/BVMT)(3), tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai (4) và nhấn chọn “Đồng ý (5).

 

- Kiểm tra và tùy chọn cơ quan Thuế quản lý của đơn vị > Thực hiện nhập liệu vào ứng dụng theo 1 trong 2 cách sau:

Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu trong ứng dụng.

 

Khởi tạo file mẫu, nhập số liệu vào file mẫu đã lưu về máy tính và thực hiện nạp dữ liệu file mẫu vào ứng dụng.


(1): Tuỳ chọn khởi tạo file mẫu lưu về máy tính để nhập số liệu.

(2): Tuỳ chọn để nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.

(3): Tuỳ chọn cách nạp file mẫu và chỉ đường dẫn đến vị trí lưu file mẫu trên máy tính.

(4): Vùng thông tin thể hiện số liệu sau khi đã thực hiện nạp file mẫu.

 

- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu nội dung sau khi hoàn tất nhập liệu.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị cảnh báo lỗi thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.