Tax_Quyết toán Thuế TNDN Đối Với Dầu Khí (02A/TNDN-DK)(TT36/2016)

Tax_Quyết toán Thuế TNDN Đối Với Dầu Khí (02A/TNDN-DK)(TT36/2016)


Dịch vụ thuế điện tử

Để lập Tờ Khai Quyết toán Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Dầu Khí(02A/TNDN-DK)(TT36/2016), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác” > “Thuế dầu khí” > “Quyết toán Thuế TNDN Đối Với Dầu Khí (02A/TNDN-DK)(TT36/2016)”, tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.Chọn “Ngành nghề” (1), sau đó chọn “Tên ngành nghề” (2)


Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)” (1) >Tùy chọn phụ lục cần kê khai (2) > Nhấn “Đồng ý” (3).


- Nhập nội dung trực tiếp vào mẫu tờ khai.


- Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.