Tax_Hướng dẫn lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)

Tax_Hướng dẫn lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục "Kê khai" (1) > "Thuế nhà thầu" (2) > "Nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)" (3).

 

- Mẫu tờ khai hỗ trợ kỳ kê khai theo tháng hoặc lần phát sinh > Chọn kỳ tính thuế cần làm > "Đồng ý"

 

- Thực hiện nhập liệu trực tiếp trên mẫu tờ khai hoặc tạo file mẫu để nhập thông tin và nạp vào ứng dụng.

 

Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay phải nhập mã số thuế nhà thầu vào. Trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế nhà thầu thì vui lòng liên hệ CQT để được hướng dẫn thủ tục đăng ký.

 

- Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu nội dung đã nhập liệu.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.