Tax_Hướng dẫn lập thông báo phát hành hóa đơn

Tax_Hướng dẫn lập thông báo phát hành hóa đơn

Dịch vụ thuế điện tử


Để thực hiện lập thông báo phát hành hóa đơn, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “QLHĐ(1) > “Thông báo phát hành hóa đơn (2) > tùy chọn kỳ kê khai (3) > chọn “Đồng ý(4).- Thực hiện Nhập tên lần (1) > nhấn “Thêm mới (F2)(2).- Xuất hiện bảng nhập liệu bên phải, thực hiện nhập thông tin hóa đơn cần phát hành (1), lưu ý cột ngày bắt đầu sử dụng phải lớn hơn hoặc bằng ngày lập thông báo là 2 ngày, bên dưới chọn vào “…” (2) để đính kèm mẫu hóa đơn và quyết định. Kiểm tra lại thông tin, nhấn chọn “Lưu (F5)(3) để lưu lại nội dung đã nhập.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.