Tax_Hướng dẫn lập Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC)

Tax_Hướng dẫn lập Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hóa đơn

Để thực hiện Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “QLHĐ(1) > “Hóa đơn” (2) > “Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC)(3) > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập báo cáo, nhấn chọn “Đồng ý(4).


- Tại cột thông tin bên trái, nhập lần nhập liệu tại vùng thông tin “Nhập tên lần” > nhấn chọn “Thêm (F1)


- Chọn lần nhập vừa khởi tạo, bảng nhập liệu bên phải thực hiện nhập số liệu vào biểu mẫu tờ khai trên ứng dụng theo 2 cách: nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng hoặc tạo file mẫu để nhập thông tin và thực hiện nạp dữ liệu vào ứng dụng.


- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.