Tax_Hướng dẫn đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN

Tax_Hướng dẫn đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện đăng ký hồ sơ khai thuế để nộp qua dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™:

- Gắn thiết bị USB Token vào máy tính.

- Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “TT chung(1) > “Đăng ký T-VAN(2) > “ĐK HS khai thuế nộp qua DV T-VAN(3).