Tax_Hướng dẫn đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN

Tax_Hướng dẫn đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện đăng ký hồ sơ khai thuế để nộp qua dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™:

- Gắn thiết bị USB Token vào máy tính.

- Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “TT chung(1) > “Đăng ký T-VAN(2) > “ĐK HS khai thuế nộp qua DV T-VAN(3).


- Tại giao diện “Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN”, kiểm tra thông tin chủ thể chứng thư số là thông tin công ty (1), chọn loại kỳ tờ khai cần đăng ký (2), nhập “Kỳ bắt đầu nộp (3) > chọn “Nộp hồ sơ(4) để thực hiện ký nộp tờ khai > sau khi hoàn tất thì chọn “Trở về(5).


- Tại giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận”.

 

2. Thực hiện trong ứng dụng KySo™:

- Gắn thiết bị USB Token vào máy tính.

- Trên thanh tiêu đề tùy chọn “TaxOnline (1) > “Đăng ký T-VAN(2) > “ĐK HS khai thuế nộp qua DV T-VAN (3).

 


-Tại giao diện “Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN”, kiểm tra thông tin chủ thể chứng thư số là thông tin công ty (1), chọn loại kỳ tờ khai cần đăng ký (2), nhập “Kỳ bắt đầu nộp (3) > chọn “Nộp hồ sơ(4) để thực hiện ký nộp tờ khai > sau khi hoàn tất thì chọn “Trở về (5).


- Tại giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận”.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.