Sao lưu - Phục hồi dữ liệu

 

Sao lưu - Phục hồi dữ liệu

Thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại

 

Chức năng “Sao lưu phục hồi” trong ứng dụng SM24™ hỗ trợ người dùng thiết lập phương thức sao lưu dữ liệu, sao lưu, phục hồi lại dữ liệu chương trình trong trường hợp máy tính người dùng cài đặt lại hoặc thay đổi máy tính làm việc. Để sử dụng những tính năng này, người dùng thực hiện như sau:

1. Thiết lập cấu hình sao lưu dữ liệu:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Hệ thống” (1) > “Sao lưu phục hồi” (2) > “Thiết lập cấu hình sao lưu” (3).

- Tùy chọn phương thức “Sao lưu thủ công” (1) thì người dùng cần tự thực hiện sao lưu dữ liệu sử dụng bằng chức năng “Sao lưu dữ liệu” trong ứng dụng (chi tiết hướng dẫn vui lòng tham khảo tiếp tại phần 2 của nội dung tài liệu này), hoặc tùy chọn “Sao lưu tự động” (2) để chương trình tự sao lưu dữ liệu cho người dùng theo thời gian người dùng thiết lập sẵn (3) và vị trí lưu file sao lưu trên máy tính đã được chỉ định. Hoàn tất việc cấu hình thì nhấn chọn nút “Lưu” (5).

 

2. Sao lưu dữ liệu:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Hệ thống” (1) > “Sao lưu phục hồi” (2) > “Sao lưu dữ liệu” (3).

 

- Thực hiện theo hướng dẫn để lưu về máy tính 1 file backup XHD.Tại giao diện “Sao lưu dữ liệu”, nhấn chọn dấu “…” (1) để chọn vị trí lưu file sao lưu trên máy tính (2) > nhấn chọn “Bắt đầu sao lưu” (3).


3. Phục hồi dữ liệu:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Hệ thống” (1) > “Sao lưu phục hồi” (2) > “Phục hồi dữ liệu” (3).

 

- Tại giao diện “Phục hồi dữ liệu từ file sao lưu”, nhấn chọn dấu “…” (1), để chỉ đường dẫn mở file backup lưu trong máy tính để thực hiện phục hồi lại dữ liệu trong SM24 (2) > nhấn “Bắt đầu phục hồi” (3).Nếu chuyển sang máy tính mới thì chép theo file sao lưu và thực hiện tương tự như trên, sau khi đã cài đặt xong ứng dụng SM24™ vào máy tính.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.