Sao lưu – Phục hồi dữ liệu

Sao lưu – Phục hồi dữ liệu 

Báo cáo thống kê điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện sao lưu – phục hồi dữ liệu trong ứng dụng iThongKe™, người dùng thực hiện như sau:

1. Sao lưu dữ liệu:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Báo cáo/Tùy chọn” (1) > “Sao lưu dữ liệu iThongKe” (2)
- Tại giao diện “Hỗ trợ sao lưu dữ liệu iThongKe™”, chọn dấu “…” (1) để mở bảng tùy chọn vị trí lưu file dữ liệu trên máy tính (2) > nhấn chọn “Bắt đầu sao lưu” (3).


2. Phục hồi dữ liệu:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Báo cáo/Tùy chọn” (1) > “Phục hồi dữ liệu iThongKe” (2)

- Tại giao diện “Hỗ trợ phục hồi dữ liệu iThongKe”, chọn dấu “…” (1) để mở bảng tùy chọn vị trí lưu file backup iThongKe trên máy tính (2) > nhấn chọn “Bắt đầu phục hồi” (3).

Nếu người dùng chuyển sang sử dụng máy tính mới thì chép file sao lưu dữ liệu iThongKe này vào máy tính mới của mình, cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, ứng dụng iThongKe, sau đó thực hiện các bước phục hồi dữ liệu như trên để tiếp tục sử dụng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.