Sao lưu - Phục hồi dữ liệu

Sao lưu - Phục hồi dữ liệu

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện sao lưu - phục hồi dữ liệu, trong ứng dụng Taxonline™ người dùng thực hiện như sau:

1. Sao lưu dữ liệu:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Tùy chọn(1) > “Sao lưu dữ liệu(2) > nhấn chọn “Tiếp tục(3).

 

-  Nhấn chọn vào “…” (1) để mở bảng tùy chọn vị trí lưu file trên máy tính > Chọn vị trí lưu lại file sao lưu này trên máy tính (2) > Tên file có thể giữ nguyên hoặc đặt theo ý người dùng (3) > nhấn chọn “Save(4) > “Bắt đầu sao lưu(5).

 

-  Xuất hiện thông báo hoàn thành sao lưu dữ liệu, nhấn chọn “Hoàn thành”.

 

2. Phục hồi dữ liệu:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Tùy chọn (1) > “Phục hồi dữ liệu(2) > nhấn chọn “Tiếp tục(3).

 

Hoặc chọn vào mục “TaxOnline™(1) > “Phục hồi dữ liệu” (2) > nhấn chọn “Tiếp tục(3).


 

- Nhấn chọn vào “…” (1) để mở bảng tùy chọn mở file lưu trên máy tính > tùy chọn vị trí đã lưu file trên máy tính (2) để mở file sao lưu này (3) > nhấn chọn “Open (4) > “Bắt đầu phục hồi(5).- Hoàn thành phục hồi dữ liệu, thực hiện khởi động lại ứng dụng TaxOnline™ để có thể sử dụng tiếp tục như bình thường.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.