Phân hệ Thiết lập - Khởi tạo tài khoản sử dụng

Phân hệ Thiết lập - Khởi tạo tài khoản sử dụng  

Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

I. Giới thiệu:

Khởi tạo, quản lý thông tin tài khoản, quyền truy cập dữ liệu để thực hiện các tác v trong hệ thống. 

II. Tính năng:

1. Nhóm truy cập.

Nhóm truy cập người dùng xác định quyền truy cập được cung cấp cho nhóm người dùng trong cơ sở dữ liệu.

- Tại màn hình chính chọn phân hệ “Thiết lập” (Settings).


- Tùy chọn “Khích hoạt chế độ phát triển” (Activate developer mode with assets) (1).

 “Users & Companies” > “Groups” (Người dùng & công ty > Nhóm) (2).


- Tùy chọn nhóm quyền truy cập trong danh sách hoặc chọn “Create” (Tạo) để khởi tạo.


Bảng “Users” (Người dùng): hiển thị danh sách các tài khoản có quyền truy cập.


Bảng “Inherited” (Được kế thừa): người dùng được thêm vào nhóm ứng dụng này sẽ tự động được thêm vào các nhóm sau


Bảng “Menu” (Trình đơn): xác định chức năng mà người dùng có thể truy cập.


Bảng “Views” (Giao diện): quyền truy cập giao diện xem.

Hầu hết các giao diện xem có sẵn cho tất cả các nhóm truy cập của người dùng, do đó bảng này có thể trống.


Bảng “Access Rights” (Quyền truy cập): quyền truy cập chính xác, cụ thể bao gồm 4 quyền Read, Write, Create, Delete (Đọc, Viết, Tạo, Xóa).


Bảng “Record Rules” (Quy tắc truy cập): kiểm soát truy cập dữ liệu.


2. Khởi tạo tài khoản.

Hỗ trợ người dùng thiết lập thông tin tài khoản đăng nhập và phân quyền truy cập từng tài khoản.

- Tùy chọn “Khích hoạt chế độ phát triển” (Activate developer mode with assets) (1).

 “Users & Companies” > “Users” (Người dùng & công ty > Người dùng) (2).