Phân hệ Liên hệ

Phân hệ Liên hệ

Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ

 

I. Giới thiệu:

            Phân hệ Liên hệ (Contacts) hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý thông tin về khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhà phân phối, tài khoản người dùng nội bộ trong hệ thống quản lý tổng thể.

Đây là phân hệ cơ bản mặc định được cài đặt ngay từ ban đầu trong hệ thống quản lý tổng thể, kết nối dữ liệu với hầu hết các phân hệ quản lý nghiệp vụ khác trong hệ thống (mua hàng, bán hàng, chăm sóc khách hàng, kế toán…).

 

II. Tính năng:

1. Cấu hình (Configuration):

1.1. Thẻ liên hệ (Contact Tags):

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Thẻ liên hệ (Contacts > Configuration > Contact Tags)

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin thẻ gắn cho từng thông tin liên hệ, hỗ trợ là bộ lọc khi người dùng cần tìm kiếm nhanh thông tin liên hệ có cùng chung nhóm với thẻ liên hệ đã gắn.


1.2. Danh xưng liên hệ (Contact Titles):

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Danh xưng liên hệ (Contacts > Configuration > Contact Titles)

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin danh xưng, nội dung này được dùng để nhập trong quá trình khởi tạo thông tin liên hệ.          

1.3. Ngành hoạt động (Sectors of Activity):

            Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Ngành hoạt động (Contacts > Configuration > Sectors of Activity)

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin ngành hoạt động, nội dung mặc định chỉ hỗ trợ cho thông tin liên hệ dạng doanh nghiệp, có thể cấu hình trong bản “Bán hàng & Mua hàng”.


1.4. Quốc gia (Countries):

            Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Quốc gia (Contacts > Configuration > Countries)

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin quốc gia. Hệ thống cung cấp mặc định sẵn danh sách quốc gia trên thế giới, người dùng có thể thêm hoặc bớt nội dung này tuỳ theo nhu cầu quản lý.


1.5. Tỉnh/ Thành phố/ Bang (Fed. States):

            Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Tỉnh/ Thành phố/ Bang (Contacts > Configuration > Fed. States)

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin tỉnh, thành phố, bang. Hệ thống cung cấp mặc định sẵn danh sách một số địa danh hành chính trên thế giới, người dùng có thể thêm hoặc bớt nội dung này tuỳ theo nhu cầu quản lý.


1.6. Nhóm quốc gia (Country Group):

            Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Tỉnh/ Thành phố/ Bang (Contacts > Configuration > Country Group)         

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý nhóm thông tin các quốc gia có chung vị trí địa lý, khu vực…; quy định các sản phẩm dịch vụ có thể tuỳ chọn theo từng nhóm quốc gia.1.7. Ngân hàng (Banks):

            Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Ngân hàng (Contacts > Configuration > Banks) 

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin ngân hàng.


1.8. Tài khoản Ngân hàng (Bank Accounts):

            Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Ngân hàng (Contacts > Configuration > Bank Accounts)           

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin tài khoản ngân hàng.


2. Liên hệ (Contacts):

            Vị trí tính năng: Liên hệ > Liên hệ > Ngân hàng (Contacts > Contacts)        

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin về khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhà phân phối, tài khoản người dùng nội bộ.


            Bảng khởi tạo, quản lý chi tiết thông tin liên hệ:

            . Quản lý, tuỳ chỉnh chi tiết thông tin liên hệ (1).

            . Quản lý, tra cứu nhanh báo giá, đơn hàng, email chăm sóc khách hàng, hóa đơn,… (2).


            . Bảng “Liên hệ & Địa chỉ” (Contacts & Addresses): thêm thông tin liên hệ phụ (3).


            . Bảng “Ghi chú nội bộ” (Internal Notes): nhập nội dung ghi chú, thông tin này chỉ thể hiện nội bộ trong hệ thống quản lý tổng thể (4).


            . Bảng “Bán hàng & Mua hàng” (Sales & Purchases): định nghĩa đối tượng là khách hàng, nhà cung cấp hay nhà phân phối; thiết lập này liên quan đến việc có thể tuỳ chọn được thông tin liên hệ trong các phân hệ khác như Bán hàng (Sales), Mua hàng (Purchase), Kho hàng (Inventory) (5).


            . Bảng “Lập hóa đơn” (Invoicing): thông tin tài khoản ngân hàng của đối tượng liên hệ và tài khoản kế toán theo sổ sách kế toán của đơn vị (6).

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.