0 0

Tax_Tờ khai Quyết toán Thuế tài nguyên (02/TAIN)

Tax_ Tờ khai Quyết toán Thuế tài nguyên (02/TAIN) ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện lập tờ khai Quyết toán Thuế tài nguyên (02/TAIN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “ Kê Khai*” (1)* > “ Quyết Toán Thuế Tài Nguyên (02/TAIN)*” (2)* >  tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai (3)*, nhấn chọn “ Đồng ý*” (4)*. - Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách: nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai (1)* hoặc lưu file mẫu từ ứng dụng về máy tính để nhập thông tin sau đó nạp vào ứng dụng (2)* > Nhấn chọn “Ghi (F5)*” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu (3)*. Lưu ý*: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng. Copyright © TS24 Corp. All Rights

0 0

Tax_Tờ Khai Quyết Toán Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (04/NTNN)

Tax_ Tờ Khai Quyết Toán Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (04/NTNN) ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện lập Tờ Khai Quyết Toán Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (04/NTNN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê Khai” (1)* > “Thuế nhà thầu” (2)* >   “Tờ Khai Quyết Toán Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài  (04/NTNN)” (3) *> tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”*. - Chọn vào “Thêm phụ lục (F8)”* để thêm mẫu phụ lục nộp kèm với tờ khai chính, tùy chọn phụ lục cần kê khai, nhấn chọn “Đồng ý”*. - Thực hiện nhập liệu trực tiếp nội dung vào tờ khai, nhấn chọn “Ghi (F5)”* để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu. Lưu ý:* Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số

0 0

Tax_Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (02/BVMT)

Tax_ Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (02/BVMT) ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để lập tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (02/BVMT), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “ Thủ tục khác*” (1)* > “ Bảo vệ môi trường*” (2)* > “ Tờ khai phí bảo vệ môi trường (02/BVMT)*” (3)*, tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai (4)* và nhấn chọn “ Đồng ý*” (5)*. - Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu trong ứng dụng. - Nhấn chọn “ Ghi (F5)*” để lưu nội dung sau khi hoàn tất nhập liệu. Lưu ý*: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị cảnh báo lỗi thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng. Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved. [1] https://youtu.be/T1OYKxb6x08

0 0

Tax_Tờ khai phí nước thải

Tax_ Tờ khai phí nước thải ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để lập tờ khai phí nước thải, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “ Thủ tục khác*” (1)* > “ Bảo vệ môi trường*” (2)* > “ Tờ khai phí nước thải*” (3)*, tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai (4)* và nhấn chọn “ Đồng ý*” (5)*. - Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai. - Nhấn chọn “ Ghi (F5)*” để lưu thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu. Lưu ý*: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng. Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved. [1] https://youtu.be/scM18RcFRDM

0 0

Tax_Tờ Khai Phí Bảo Vệ Môi Trường (01/BVMT)

Tax_ Tờ Khai Phí Bảo Vệ Môi Trường (01/BVMT) ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để lập tờ khai phí bảo vệ môi trường (01/BVMT), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “ Thủ tục khác* ” (1)* > “ Bảo vệ môi trường* ” (2)* > “ Tờ Khai Phí Bảo Vệ Môi Trường (01/BVMT)* ” (3)* , tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai (4) * và nhấn chọn “ Đồng ý* ” (5)* . - Kiểm tra và tùy chọn cơ quan Thuế quản lý của đơn vị > Thực hiện nhập liệu vào ứng dụng theo 1 trong 2 cách sau: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu trong ứng dụng. Khởi tạo file mẫu, nhập số liệu vào file mẫu đã lưu về máy tính và thực hiện nạp dữ liệu file mẫu vào ứng dụng. <v:shape id="Picture_x0020_8" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:453.75pt;height:242.

0 0

Tax_Hướng dẫn lập ủy nhiệm chi qua ngân hàng.

Tax_ Hướng dẫn lập ủy nhiệm chi qua ngân hàng. ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện lập ủy nhiệm chi qua ngân hàng, trong ứng dụng  Tax Online™ *người dùng thực hiện như sau:            * - Trên thanh tiêu đề chọn “Pay24”* > “Ủy nhiệm chi qua ngân hàng”* > “Lập ủy nhiệm chi”*. <v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:shape id="Picture_x0020_1" o:spid="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" style='width:453.75pt;height:118.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square' o:bordertopcolor="#ffbf00 pure" o:borderleftcolor="#ffbf00 pure" o:borderbottomcolor="#ffbf00 pure" o:borderrightcolor="#ffbf00 pure"> <v:imagedata src="file:///C:/Users/thudha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01

0 0

Tax_Hướng dẫn nộp thuế điện tử qua Tổng Cục Thuế trong chức năng Pay24

Tax_ Hướng dẫn nộp thuế điện tử qua Tổng Cục Thuế trong chức năng Pay24 ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện nộp thuế điện tử qua Tổng Cục Thuế, trong ứng dụng Tax Online™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “ Pay24* ” > “ Nộp thuế điện tử qua TCT* ” > “ Giấy nộp thuế điện tử qua TCT* ”. - Chọn ngân hàng nộp thuế > “Tiếp tục” - Chọn tháng cần lập giấy nộp tiền > Nhấn “ Thêm (F1)* ” để tạo ra lần nhập liệu. - Mẫu nhập liệu xuất hiện bên dưới > Lập giấy nộp tiền theo 1 trong 2 trường hợp: Trường hợp 1*: nộp tiền thuế nội địa cho chính đơn vị khai báo > Không đánh dấu chọn vào ô “ Nộp thay*”, bỏ trống phần “ Thông tin người nộp thay*”. Trường hợp 2*: Nộp tiền thuế thay cho nhà thầu nước ngoài > Đánh dấu chọn vào ô “ Nộp thay*” (1)* > P

0 0

Tax_Hướng dẫn ngưng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử trong chức năng Pay24

Tax_ Hướng dẫn ngưng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử trong chức năng Pay24 ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện ngưng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, trong chức năng Pay24 người dùng thực hiện như sau: - Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính và khởi động ứng dụng TaxOnline - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục Pay24> “ Ngưng nộp thuế điện tử*”. - Kiểm tra lại các thông tin công ty, lưu ý những cột thông tin sau: (1)*: Thông tin đã đăng ký: chọn số tài khoản, ngân hàng muốn ngưng nộp thuế điện tử. (2)*: Thời điểm ngừng: ngày ngừng dịch vụ phải lớn hơn ngày hiện hành. (3)*: Lý do ngừng: ghi rõ lý do muốn ngừng nộp thuế điện tử. Nhấn chọn “ Nộp hồ sơ*” (4)* để thực hiện ký tờ khai ngưng sử dụng dịch vụ. Thực hiện ký nộp xong, vào mục “ Nộp thuế điện tử qua TCT

0 0

Tax_Hướng dẫn tạo Danh mục tài khoản ngân Hàng & Khách Hàng/ Đối Tác trong chức năng Pay24

Tax_Hướng dẫn tạo Danh mục tài khoản ngân Hàng & Khách Hàng/ Đối Tác trong chức năng Pay24 ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện tạo Danh Mục Tài Khoản Ngân Hàng & Danh Mục Khách Hàng/ Đối Tác, trong chức năng Pay24 người dùng thực hiện như sau: 1. Thiết lập danh mục tài khoản ngân hàng: Danh mục tài khoản ngân hàng hỗ trợ người dùng thiết lập sẵn danh sách tài khoản ngân hàng đơn vị đã đăng ký, khi thực hiện lập giấy nộp tiền có thể chọn nhanh số tài khoản ngân hàng vào tờ khai. - Mở ứng dụng TaxOnline - Trên thanh tiêu đề chọn Pay24 > “ Định nghĩa danh mục*” > “ Danh mục tài khoản ngân hàng*” - Thực hiện nhập thông tin tài khoản ngân hàng của đơn vị, tùy theo đơn vị đăng ký 1 hoặc nhiều ngân hàng khác nhau thì có thể nhập thông tin vào bảng danh sách này. Nhấn

0 0

Tax_Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử trong chức năng Pay24

Tax_ Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử trong chức năng Pay24 ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử, người dùng thực hiện như sau: - Gắn thiết bị USB Token vào máy tính và mở ứng dụng TaxOnline - Trên thanh tiêu đề chọn chức năng Pay24 > “ Đăng ký nộp thuế điện tử*” Tùy chọn thông tin “ Tên chủ thể chứng thư số*” (1)* > tùy chọn thông tin “ Ngân hàng*” và “ Số tài khoản ngân hàng*” cần đăng ký (2) *> nhấn “Nộp hồ sơ” (3) * Thực hiện ký nộp xong, vào mục “ Nộp thuế điện tử qua TCT*” > “ Lịch sử giao dịch nộp thuế điện tử qua TCT*” (1)* để kiểm tra lại tình trạng nộp tờ khai thay đổi, chờ tình trạng báo “ Đang xử lý*” (2)*. <v:shape id="Picture_x0020_16" o:spid="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" style='width:453.75pt;height:139.5pt;visibility:visib

0 0

Tax_Hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử (Cập nhật thiết bị chữ ký số) trong chức năng Pay24

Tax_Hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử (Cập nhật thiết bị chữ ký số) trong chức năng Pay24 ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] . Để thực hiện thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử chức năng Pay24 người dùng thực hiện như sau: - Gắn thiết bị chữ ký số (USB Tooken) vào máy tính - Mở ứng dụng TaxOnline - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục Pay24 >  “ Thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử* ”. - Kiểm tra nội dung thông tin người nộp thuế (1)*, tùy chọn thông tin chứng thư số (2)* > kiểm tra và cập nhật thông tin ngân hàng và số tài khoản cần đăng ký (3)* > nhấn chọn “ Nộp hồ sơ*” để thực hiện ký và nộp tờ khai thay đổi thông tin (4)*. <v:shape id="Picture_x0020_4" o:spid="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75" alt="Description: C:\Users\catlt\AppData\Local\Temp

0 0

Tax_Hướng dẫn thực hiện ký và nộp tờ khai thuế qua mạng

Tax_ Hướng dẫn thực hiện ký và nộp tờ khai thuế qua mạng ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện ký và nộp tờ khai thuế qua mạng, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “ Kết xuất báo cáo*” (1)*, tuỳ chọn kỳ báo cáo và thời gian kê khai (2)* và nhấn “ Tính*” (3) * Xuất hiện bảng danh sách tên tờ khai, kiểm tra tùy chọn đúng năm tính thuế (1), đánh dấu chọn tờ khai cần kết xuất (2)* > nhấn chọn “ Kết xuấ*t” (3)*. Chương trình sẽ tự động thực hiện tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh, đánh dấu chọn tờ khai cần nộp, lưu ý kiểm tra cột “ Kỳ kê khai*” xem đã đúng theo kỳ cần nộp hay không, trước khi ký và nộp qua mạng (1)*, có thể nhấn đúp chuột (double click) vào biểu tượng file để mở xem nội dung chi tiết trên tờ khai (2).* -

0 0

Tax_Hướng dẫn lập kê khai bổ sung

Tax_ Hướng dẫn lập kê khai bổ sung ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện lập tờ kê khai bổ sung trong trường hợp đơn vị cần điều chỉnh và nộp lại tờ khai đã quá kỳ kê khai, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “ Kê kha*i” (1)* > “ Kê khai bổ sung*” (2).* - Xuất hiện bảng thông tin tùy chọn, thực hiện chọn ký kê khai và tờ khai cần điều chỉnh >  chọn “ Tiếp tục”*. Chọn “ Kỳ kê khai bị sa*i” > “ Tiếp tục*”. Nhấn đúp chuột (double click) vào cột tên lần để tạo lần mới > chọn “ Hoàn thành*”. Lưu ý*: cột “ Số lần*” nếu đơn vị đã nộp tờ khai lập bổ sung trước đó, hiện tại nộp lại lần nữa thì căn cứ theo số lần nộp ban đầu để nhập lại cho đúng. - Tại giao diện “ Kê khai bổ sung*” có 3 phần: Tờ khai đã nộp: nhập số liệu của t

0 0

Tax_Hướng dẫn thay đổi cập nhật T-VAN(Gia hạn, thay mới chữ ký số hoặc thay đổi Email)

Tax_ Hướng dẫn thay đổi cập nhật T-VAN(Gia hạn, thay mới chữ ký số hoặc thay đổi Email) ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện cập nhật lại thông tin đăng ký T-VAN, trong trường hợp người dùng mới gia hạn lại thiết bị chữ ký số, hoặc thay đổi thiết bị chữ ký số của nhà cung cấp khác, thông tin email và số điện thoại cho hệ thống của cơ quan Thuế, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™: - Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính. - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “ TT chung*” (1)* > “ Đăng ký T-VAN*” (2)* > “ ĐK thay đổi chứng thư số của NNT*” (3)*. - Tại giao diện “ Đăng ký thay đổi chứng thư số của NNT*”, kiểm tra đúng thông tin chứng thư số mới, nếu cần cập nhật thông tin email thì nhập địa chỉ email mới (1)* > chọn “

0 0

Tax_Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử dịch vụ T-VAN

Tax_ Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử dịch vụ T-VAN ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN, giao dịch điện tử với cơ quan Thuế, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™: - Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính. - Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “ TT chung*” (1)* > “ Đăng ký T-VAN*” (2)* > “ Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN*” (3)*. <v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:shape id="Picture_x0020_2" o:spid="_x0000_i1032" type="#_x0000_t75" style='width:453.75pt;height:87pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square' o:bordertopcolor="#ffbf00 pure" o:borderleftcolor="#ffbf00 pure" o:borderbottomcolor="#ffbf00 pu

0 0

Tax_Hướng dẫn thủ tục đăng ký ngừng dịch vụ T-VAN

Tax_ Hướng dẫn thủ tục đăng ký ngừng dịch vụ T-VAN ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện thủ tục đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™: - Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính. - Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “ TT chung*” (1)* > “ Đăng ký T-VAN*” (2)* > “ ĐK ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN*” (3)*. - Tại giao diện “ Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN*”, nhập “ Lý do ngừng*” (1)* > chọn “ Nộp Hồ Sơ*” (2)* > thực hiện thao tác ký và nộp tờ khai (3)* > sau khi hoàn tất thì chọn “ Trở về*” (4). * * - Tại giao diện “ Đăng ký T-VAN*”, kiểm tra tình trạng tờ khai “ Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN*” báo “ Chấp nhận*” là thông tin đăng ký ngừng dịch vụ T-VAN đã được cập nhật thành c

0 0

Tax_Hướng dẫn đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN

Tax_ Hướng dẫn đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế để nộp qua dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™: - Gắn thiết bị USB Token vào máy tính. - Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “ TT chung” * (1) > “ * Đăng ký T-VAN” *  (2) > “ * ĐK HS khai thuế nộp qua DV T-VAN”  * (3) * - Tạo giao diện “ Đăng ký hồ sơ khai vãng lai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN”, thực hiện chọn tờ khai cần đăng ký  * (1) > chọn cơ quan thuế nơi nộp  * (2) > nhấn “ * Nộp hồ sơ”  * (3). * - Tại giao diện “ Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “ * Đăng ký hồ sơ khai thuế vãng lai nộp qua dịch vụ T-VAN” báo “ * Chấp nhận". * 2. Thực hiện trong ứng d

0 0

Tax_Hướng dẫn đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN

Tax_ Hướng dẫn đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN *** * Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện đăng ký hồ sơ khai thuế để nộp qua dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™: - Gắn thiết bị USB Token vào máy tính. - Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “ TT chung*” (1)* > “ Đăng ký T-VAN*” (2)* > “ ĐK HS khai thuế nộp qua DV T-VAN*” (3)*. <v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:shape id="Picture_x0020_2" o:spid="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75" style='width:453.75pt;height:87pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square' o:bordertopcolor="#ffbf00 pure" o:borderleftcolor="#ffbf00 pure" o:borderbottomcolor="#f

0 0

Tax_Hướng dẫn lập Báo cáo Tài chính

Tax_ Hướng dẫn lập Báo cáo Tài chính ** Dịch vụ thuế điện tử Để thực hiện lập Báo cáo Tài chính, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “ Thủ tục khác”  * (1) > “ * Báo cáo tài chính”  * (2) > tùy theo mô hình hoạt động của đơn vị mà chọn đúng mẫu tờ khai để nhập dữ liệu  * (3). * - Tùy chọn kỳ tính thuế và loại hình doanh nghiệp > “ Phụ lục kê khai” > “ * Đồng ý”. Lưu ý đối với mẫu phụ lục lưu chuyển tiền tệ (LCTT--) chỉ có thể chọn 1 trong 2 mẫu này. * - Thực hiện nhập liệu vào mẫu tờ khai theo 1 trong 2 cách, nhập trực tiếp trên ứng dụng  (1) hoặc tạo file mẫu *  (2) để nhập liệu và thực hiện nạp file mẫu này vào ứng dụng. * Ứng dụng hỗ trợ đính kèm  (1) thêm một số file dữ liệu từ bên ngoài như bảng Cân Đối Tài Khoản, BCTC đã được

0 0

iKeToan_Hướng dẫn thiết lập thông tin hóa đơn đầu vào

iKeToan_ Hướng dẫn thiết lập thông tin hóa đơn đầu vào ** Quản lý kế toán cho doanh nghiệp Để nhập dữ liệu chứng từ hóa đơn đầu vào, trong ứng dụng iKeToan™* người dùng nhấp chọn vào mục “Chứng từ”* > “Hóa đơn đầu vào”* 1. Hóa đơn mua vào.* - Khởi tạo thông tin Hóa đơn Tại giao diện Hóa đơn mua vào, người dùng nhấn chọn “Tạo mới”*.  Xuất hiện bảng Hóa đơn*, người dùng nhập các thông tin hóa đơn vào bảng (1)*: Tạo mới hóa đơn (dấu * là bắt buộc nhập) (2)*: Khởi tạo thông tin hóa đơn (3)*: Nhập thông tin hàng hóa, dịch vụ (4)*: Nhấn chọn “Lưu”* để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu - Định khoản và nhập các chứng từ liên quan (nếu có) Tại giao diện nhập các chứng từ mục Hóa đơn mua vào* , người dùng nhấn chọn Định khoản “+”* hoặc “Thao tác”* > “Định khoản*”. Có thể định khoản trực