Nộp báo cáo thống kê qua mạng

Nộp báo cáo thống kê qua mạng 

Báo cáo thống kê điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện nộp báo cáo cho cơ quan Thống kê, trên ứng dụng iThongKe™, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

1. Nộp báo cáo thống kê đã nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng và sử dụng thiết bị chữ ký số (USB Token) để ký nộp qua mạng:

- Trên thanh tiêu đề chọn “Báo cáo/ Tùy chọn” (1) > “Kết xuất báo cáo” (2).


- Tùy chọn kỳ báo cáo thống kê (1) > Nhấn “Thực hiện” (2) để chương trình tự động tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh.


- Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính > Đánh dấu chọn vào tờ khai cần nộp (1) > Nhấn chọn “Ký và nộp hồ sơ” (2) > Thực hiện theo hướng dẫn từ những bảng thông báo hiện ra (3).Lưu ý: chọn đúng thông tin chữ ký số để ký nộp > Nhấn “Ký” để thực hiện ký nộp hồ sơ qua mạng.

2. Tùy chọn báo cáo bằng file văn bản/ hình ảnh người dùng đã lưu tại máy tính để nộp:

- Trên thanh tiêu đề chọn “Báo cáo/ Tùy chọn” (1) > “Kết xuất báo cáo” (2).


- Thực hiện đính kèm file báo cáo cần nộp cho cơ quan Thống kê.


   (1): tùy chọn để mở bảng chức năng hỗ trợ đính kèm báo cáo.

   (2): tùy chọn thông tin tờ khai, kỳ kê khai cần nộp báo cáo cho cơ quan Thống kê.

   (3): đính kèm file báo cáo đã lưu từ máy tính

   (4): nhập tên chứng từ cần nộp kèm chung với báo cáo (nếu có).

   (5): đính kèm file chứng từ nộp chung với báo cáo (nếu có).

   (6): tùy chọn để chương trình tổng hợp bộ báo cáo hoàn chỉnh trước khi nộp cho cơ quan Thống kê. 

- Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính > Đánh dấu chọn vào tờ khai cần nộp (1) > Nhấn chọn “Ký và nộp hồ sơ” (2) > Thực hiện theo hướng dẫn từ những bảng thông báo hiện ra (3).


Thực hiện nộp xong báo cáo, chọn vào mục “Lịch sử giao dịch” để xem lại tình trạng tờ khai đã nộp và kết quả xử lý báo cáo từ Cơ quan Thống kê.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.