Ngày 21 và 28/06/2019 là 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực BHXH trên ứng dụng VBPL.

Trong 02 đợt cập nhật này, có 32 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 49/2019/NĐ-CP
(06/06/2019)
Hướng dẫn Luật Công an nhân dân
2 50/2019/NĐ-CP
(07/06/2019)
Cấp chứng chỉnh hành nghề đối với người hành nghề KCB và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB trong Quân đội
3 2401/BYT-KH-TC
(04/05/2019)
Triển khai TT 37/2018/TT-BYT quy định về mức tối đa khung giá DV KCB không do Quỹ BHYT thanh toán
4 3115/BYT-BH
(04/06/2019)
Mã hóa, trích chuyển dữ liệu đối với khí NO (Nitric oxid)
5 09/2019/TT-BYT
(10/06/2019)
Điều kiện ký HĐ KCB BHYT ban đầu, chuyển thực hiện DV cận lâm sàng và thanh toán trực tiếp chi phí trong KCB BHYT
6 3250/BYT-KCB
(10/06/2019)
Khám giám định thương tật đối với thương binh, tai nạn lao động
7 3385/BYT-KH-TC
(17/06/2019)
Thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế
8 1831/BTP-TCCB
(21/05/2019)
Lập dự toán kinh phí tinh giản biên chế năm 2020
9 79/2019/TT-BQP
(11/06/2019)
Mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ NSNN trong CQ,ĐV thuộc BQP
10 03/2019/TT-BNV
(14/05/2019)
Sửa đổi quy định về tuyển dụng công, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
11 02/NĐHN-BNV
(21/05/2019)
Hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
12 03/NĐHN-BNV
(21/05/2019)
Hợp nhất Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
13 04/NĐHN-BNV
(21/05/2019)
Hợp nhất NĐ thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
14 04/2019/TT-BNV
(24/05/2019)
Mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
15 09/2019/TT-BLĐTBXH
(24/05/2019)
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
16 736/QĐ-LĐTBXH
(29/05/2019)
Chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020
17 2090/VBHN-BLĐTBXH
(29/05/2019)
Hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp
18 792/QĐ-LĐTBXH
(07/06/2019)
Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP
19 387/QĐ-UBDT
(13/06/2019)
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW
20 627/KCB-PHCN&GĐ
(13/06/2019)
Tiếp tục tăng cường công tác khám sức khỏe
21 2888/BHXH-BT
(03/08/2018)
Hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình; kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình
22 95/BHXH-CSYT
(08/01/2019)
Tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT theo NĐ 146/2018/NĐ-CP
23 902/BHXH-PC
(25/03/2019)
Hướng dẫn cách hiểu về cấu phần “nộp bảo hiểm xã hội” trong chỉ số A2
24 1764/KH-BHXH
(23/05/2019)
Thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội thông qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
25 618/QĐ-BHXH
(30/05/2019)
Mẫu Thông báo Kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN
26 1895/BHXH-CSYT
(04/06/2019)
Chuyển bệnh phẩm thực hiện xét nghiệm HIV/AIDS
27 1973/KH-BHXH
(10/06/2019)
Rà soát, hệ thống hóa văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2019
28 1052/BHXH-QLT
(17/05/2019)
Cấp mã số BHXH cho đối tượng hưu trí từ nơi khác chuyển đến, HTQĐ, công an theo QĐ 346/QĐ-BHXH
29 314/BHXH-GĐ1
(23/05/2019)
Áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT
30 1201/BHXH-CĐ
(04/06/2019)
Tiếp nhận hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần và trợ cấp thai sản
31 1217/BHXH-CST
(05/06/2019)
Bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý
32 1302/BHXH-QLT
(12/06/2019)
Rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí