Một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong chính sách thuế TTĐB có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2019

Trước đây, tàu bay sử dụng cho mục đích phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ chưa được quy định là đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Ngoài ra, chưa có hướng dẫn rõ ràng về cách xác định số thuế TTĐB được khấu trừ khi bán hàng hóa với số thuế TTĐB hàng nhập khẩu đã nộp theo quyết định ấn định thuế; cách xác định số thuế TTĐB được bù trừ, hoàn thuế của các doanh nghiệp (DN) được phép sản xuất, pha chế xăng sinh học... Những nội dung trên đây đã được Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20/3/2019 (NĐ 14/2019/NĐ-CP) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 nhằm quy định và hướng dẫn để thực hiện; cụ thể như sau:

Một là. Về đối tượng không chịu thuế TTĐB mới bổ sung đối với: Tàu bay sử dụng cho mục đích phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ.

Hai là. Quy định bổ sung cách xác định số thuế TTĐB được khấu trừ đối với trường hợp: Người nộp thuế TTĐB được khấu trừ số thuế phải nộp khi bán hàng hóa với số thuế TTĐB hàng nhập khẩu đã nộp theo quyết định ấn định của cơ quan hải quan (trừ số thuế TTĐB do cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế) hoặc số thuế đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế TTĐB phải nộp. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB bán ra.

Riêng đối với xăng sinh học, số thuế TTĐB được khấu trừ của kỳ khai thuế được căn cứ vào số thuế TTĐB đã nộp hoặc đã trả trên một đơn vị nguyên liệu mua vào của kỳ khai thuế trước liền kề của xăng khoáng để sản xuất xăng sinh học.

Ba là. Quy định mới về chính sách bù trừ, hoàn thuế TTĐB: Đối với các DN được phép sản xuất, pha chế xăng sinh học, số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học (bao gồm cả số thuế chưa được khấu trừ hết phát sinh kể từ kỳ khai thuế tháng 1/2016) được bù trừ với số thuế TTĐB phải nộp của hàng hóa, dịch vụ khác phát sinh trong kỳ.

Trường hợp sau khi bù trừ, còn số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo hoặc hoàn trả.

Bốn là. Về hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết hoàn thuế TTĐB. Bổ sung quy định đối với số thuế TTĐB chưa khấu trừ, bù trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học:

- Cơ sở sản xuất, pha chế xăng sinh học lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN kiêm bù trừ với các khoản thuế phải nộp khác (nếu có) - Mẫu 01a/ĐNHT kèm theo NĐ 14/2019/NĐ-CP.

- Cơ sở sản xuất, pha chế xăng sinh học gửi hồ sơ đề nghị hoàn trả số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết đến cơ quan thuế địa phương nơi DN đóng trụ sở chính để được giải quyết hoàn trả theo quy định.

- Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn trả số thuế TTĐB được thực hiện như quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo quy định.

- Căn cứ Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN của Cơ quan thuế, Kho bạc nhà nước thực hiện chi hoàn trả thuế TTĐB của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học. Nguồn hoàn trả thuế TTĐB được lấy từ số thu của ngân sách Trung ương về thuế TTĐB.

Ngoài ra, NĐ 14/2019/NĐ-CP còn quy định mẫu tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB),  Bảng xác định thuế TTĐB được khấu trừ (mẫu 01-1/TTĐB). Theo đó, mẫu biểu được thiết kế bổ sung một số chỉ tiêu để đáp ứng yêu cầu về kê khai khấu trừ, bù trừ và hoàn thuế TTĐB đối với DN sản xuất, pha chế xăng sinh học; Quy định mẫu Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN  (mẫu01a/ĐNHT) về thuế TTĐB.

Năm là. Để đảm bảo đồng bộ, đầy đủ và nhất quán với các quy định về khấu trừ thuế TTĐB trước đây, NĐ 14/2019/NĐ-CP quy định chi tiết các trường hợp:

- Xác định số thuế TTĐB được khấu trừ của xăng sinh học.

- Nơi kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế TTĐB của DN được phép sản xuất, pha chế xăng sinh học.

- Việc bù trừ số thuế TTĐB chưa khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học với thuế TTĐB với số thuế TTĐB phải nộp của hàng hóa dịch vụ khác phát sinh trong kỳ.

- Quy định chi tiết điều kiện khấu trừ thuế TTĐB.

Những nội dung quy định tại Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 về thuế TTĐB trên đây sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho DN sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ mang tính đặc thù và công tác quản lý thuế TTĐB của cơ quan thuế các cấp./

Nguồn: Tổng cục Thuế