Mô hình bán hàng giữa NCC & Đại lý giao dịch đơn hàng qua Cloud24

Mô hình bán hàng giữa NCC & Đại lý giao dịch đơn hàng qua Cloud24

Thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại

Xem hướng dẫn

Mô hình bàn hàng giữa Nhà cung cấp & Đại lý trên ứng dụng SM24 là mô hình hỗ trợ cho nhiều đơn vị đều có dùng phần mềm này để thực hiện lập đơn hàng điện tử giao dịch với nhau thông qua hệ thống Cloud24. Để có thể thực hiện theo mô hình này, trên ứng dụng lưu ý thiết lập một số thông tin như sau:

1. Thiết lập thông tin danh mục Nhà cung cấp/Đại lý:

Tùy theo tài khoản người dùng là nhà cung cấp hoặc đại lý, cần khai báo thông tin khách hàng của nhau tương ứng theo nhóm khách hàng là “Nhà cung cấp”“Đại lý”, lưu ý nhập thông tin vào mục “Giao dịch Cloud24”, cột “Tài khoản” nhập tài khoản TS24pro (tài khoản đăng nhập) của đối tác, mục “Tình trạng” chọn “Kích hoạt”, trường hợp nhà cung cấp có nhiều đại lý và hàng bán cho từng đại lý được áp đơn giá bán khác nhau, có thể chọn đơn giá bán riêng cho từng đại lý tại cột “Loại đơn giá”, mặc định ứng dụng hỗ trợ thiết lập riêng 5 đơn giá bán khác nhau.

Lưu ý: Nội dung này tài khoản của nhà cung cấp hay đại lý cần nhập đúng thông tin tài khoản và tình trạng sử dụng thì mới có thể thực hiện giao dịch qua Cloud24 được.


2. Thiết lập danh sách Nhà cung cấp, Đại lý:

Tại tài khoản người dùng là Nhà cung cấp, thực hiện cập nhật danh sách đại lý vào mục “Hệ thống” > “Đại lý”.

Tại tài khoản người dùng là đại lý sẽ tự động đồng bộ thông tin tài khoản nhà cung cấp trong ứng dụng SM24.


3. Đại lý lập đơn mua hàng gửi Nhà cung cấp:

- Chọn vào mục “Mua hàng” > thực hiện lập “Phiếu đề nghị mua hàng”.


- Hoàn tất lập phiếu đề nghị mua hàng, thực hiện tạo “Đơn mua hàng (PO)”, lưu ý đánh dấu chọn mục “Gửi qua Cloud24” để đơn hàng điện tử có thể được gửi giao dịch qua mạng với Nhà cung cấp. Hoàn tất lập đơn hàng, cần sử dụng thiết bị chữ ký số để ký xác nhận cho đơn hàng điện tử này.


Lưu ý: trước khi nhấn chọn nút “Đặt hàng”, người dùng gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) và máy tính để thực hiện ký gửi đơn đặt hàng.


- Khi bên đại lý đã báo với nhà cung cấp là có đơn đặt hàng qua Cloud24, nhà cung cấp vào ứng dụng SM24™, chọn “Bán hàng” > “Giao dịch với Đại lý” để thực hiện xác nhận đơn đặt hàng.

(1): Tùy chọn “Mở file”.

(2): Chọn danh sách file hồ sơ giao dịch trên Cloud24.

(3): Nhấn chọn “Lấy danh sách file từ Cloud24”.

(4): Chọn đơn đặt hàng cần xem.

(5): Nhấn chọn “Mở file dữ liệu”.

Mở được file dữ liệu đơn hàng, tại giao diện “Danh sách đơn đặt hàng”, nhà cung cấp mở đơn hàng lên để kiểm tra (1) > thực hiên xác nhận đặt hàng và ngày giao (2) > nhấn chọn “Xác nhận và Ký” (3).


Nhấn chọn “Lưu và gửi đại lý”, để gởi đơn đặt hàng về cho đại lý.


- Sau khi nhà cung cấp xác nhận và báo với đại lý là đã xác nhận đơn đặt hàng, thì đại lý vào ứng dụng SM24™, chọn “Mua hàng” > “Giao dịch Nhà cung cấp”.