Lập tờ khai thuế GTGT (01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT, 06/GTGT)

Lập tờ khai thuế GTGT (01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT, 06/GTGT)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập tờ khai thuế GTGT, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Kê khai(1) (nhóm GTGT) , tùy theo tình hình hoạt động của đơn vị mà thực hiện chọn tờ khai cần kê khai.

 

- Tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai (1), phụ lục kèm theo tờ khai chính (2) > nhấn chọn “Đồng ý(3).


Lưu ý:

Đối với mẫu tờ khai GTGT khấu trừ, phụ lục 01-1_GTGT và 01-2_GTGT (bảng kê bán ra và mua vào), đã được bãi bỏ theo quy định từ Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính, không nộp kèm 2 bảng kê này với tờ khai chính khi thực hiện giao dịch điện tử với Cơ quan Thuế.

Người dùng nhập liệu vào 2 bảng kê này trong ứng dụng TaxOnline™ để lưu trữ thông tin khai báo hóa đơn bán ra mua vào của đơn vị trong kỳ tính thuế. Dữ liệu này có thể được xuất thành tập tin Excel để hỗ trợ đơn vị kiểm tra lại số liệu về hóa đơn, cũng như phục vụ cho công tác kiểm tra sổ sách kế toán thuế tại đơn vị.

 

- Thưc hiện nhập liệu thông tin vào tờ khai theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nhập dữ liệu trực tiếp trên ứng dụng.

 

Cách 2: Nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.

- Chọn tạo “File mẫu(1), thực hiện chọn vị trí lưu file và đặt tên file (2), chọn “Save(3).

 

Thực hiện nhập dữ liệu trên file mẫu (1), lưu ý các cột phải nhập theo đúng quy định trong sheet Hướng dẫn, nội dung không yêu cầu nhập hoặc không có thông tin thì để trống.Yêu cầu nhập đúng theo hướng dẫn vì khi nạp dữ liệu vào ứng dụng thông tin mới hiện thị đúng nội dung tương ứng. Nhấn Save (2) để lưu lại dữ liệu đã nhập.

Có thể sao chép từ file dữ liệu khác vào file mẫu, thực hiện Copy và Paste Special > Value.

 

Đóng file mẫu excel, vào lại ứng dụng TaxOnlineTM, chọn “Nạp dữ liệu(1), xuất hiện bảng hộp thoại, chọn hình thức nạp dữ liệu (2), click vào dấu (..) (3) để chọn vị trí lưu và file mẫu đã làm, nhấn Open (4) > nhấn Tải dữ liệu (5).

 

- Kiểm tra lại số liệu trên mẫu tờ khai chính, sau khi đã nhập liệu vào bảng kê chi tiết, nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại nội dung đã nhập liệu.

- Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)


- Sau khi hiển thị ra giao diện “Danh sách các báo cáo và biểu mẫu”, người dùng có thể kiểm tra lại nội dung của tờ khai bằng cách nhấn vào biểu tưởng XML (1) > Đánh dấu vào tờ khai cần nộp cho CQT (2) > “Ký và nộp tờ khai” (3) “Chọn CKS” (4) “Ký” (5).