Lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí (TB03/AC)

Lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí (TB03/AC)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí (TB03/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “QLHĐ(1) > “Biên lai thu phí, lệ phí(2) >  “Thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí (TB03/AC)(3) > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.


  

- Nhấn “Thêm mới (F2)(1) > thực hiện nhập liệu vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm theo 2 cách: nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng (2) hoặc làm file mẫu và thực hiện nạp dữ liệu vào ứng dụng (3).


- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.