Lập hóa đơn từ ứng dụng quản lý bán hàng SM24™

Lập hóa đơn từ ứng dụng quản lý bán hàng SM24™

Quản lý xuất hoá đơn điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện lập hóa đơn gián tiếp trên ứng dụng XuatHoaDon™, số liệu được lấy từ ứng dụng quản lý bán hàng SM24™, người dùng thực hiện như sau: 

- Thiết lập thông tin kết nối dữ liệu với ứng dụng quản lý bán hàng SM24™:

Kiểm tra kết nối cơ sở dữ liệu với ứng dụng quản lý bán hàng, trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Hệ thống” (1) > “Thiết lập hệ thống” (2) > “Tham số hệ thống” (3)

Xuát hiện bảng “Tùy chọn”, nhấn chọn vào “Kết nối CSDL bán hàng”

                Nhấn chọn “Kết nối SM24” (1) để khởi tạo dòng thông tin kết nối dữ liệu với ứng dụng quản lý bán hàng (SM24™), nhấn chọn “Kiểm tra kết nối” (2), nếu xuất hiện thông báo (3) thành công là hoàn tất, nhấn chọn “Lưu lại” (4), trở về bảng “Tùy chọn” ban đầu nhấn “Lưu” và đóng giao diện này. 

- Thiết lập thông tin Chi nhánh/Điểm bán hàng:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Danh mục” (1) > “Chi nhánh/Điểm bán hàng” (2).

                Bên dưới xuất hiện bảng thông tin “Chi nhánh/Điểm bán hàng”, nhấn chọn “Thêm (F4)” (1) để tạo mới thông tin kho hàng hóa tương ứng đang sử dụng từ ứng dụng quản lý bán hàng SM24™, hoàn tất nhập liệu thì nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu thông tin, bên dưới sẽ hiển thị thông tin kho hàng. 

- Xuất hóa đơn từ dữ liệu của ứng dụng quản lý bán hàng SM24™:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Hóa đơn điện tử” > thanh công cụ bên dưới chọn “Lập hóa đơn từ phần mềm bán hàng”

                Xuất hiện bảng tra cứu thông tin dữ liệu xuất hóa đơn, tùy chọn thời gian tìm kiếm và tình trạng hóa đơn (1), nhấn “Tìm kiếm” (2), bên phải hiện ra danh sách đơn hàng, đánh dấu chọn thông tin đơn hàng cần xuất hóa đơn điện tử (3), tùy chọn hình thức xuất hóa đơn theo dạng chi tiết hoặc xuất gộp (4), hoàn tất thì nhấn “Chọn” (5)


Ứng dụng sẽ hiện thị ra bảng lập hóa đơn, kiểm tra và nhập điều chỉnh thông tin người mua hàng (1), bảng thông tin bên dưới thể hiện chi tiết hàng bán (2), nhấn “Tiếp tục” (3) để thực hiện ký hóa đơn, có thể chọn “Tạo tất cả hóa đơn” (4) để thực hiện ký số cùng lúc nhiều hóa đơn nếu trường hợp chọn nhiều hóa đơn bán hàng. Trước khi ký hóa đơn có thể nhấn chọn “Xem/In” (5) để xem hoặc in hóa đơn. 


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.