Lập hóa đơn tự in

Lập hóa đơn tự in

Quản lý xuất hoá đơn điện tử

Xem Hướng Dẫn

Để lập hoá đơn tự in trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn  vào “Hóa đơn tự in” (1) > thanh công cụ bên dưới nhấn chọn vào lại hóa đơn cần xuất (2)


- Nhập thông tin khách hàng cần xuất hóa đơn: Họ tên người mua hàng (1) > Hình thức thanh toán (2) > Chọn loại thuế suất (3) > Thực hiện tùy chọn nội dung chi tiết mặt hàng bán ra (4), thông tin này được tùy chọn tự động từ danh mục hàng hóa đã được thiết lập ban đầu từ danh muc “Hàng hóa” > Nhập thông tin cột “Số lượng”(5) ứng dụng sẽ tự động tổng hợp số liệu sang những cột còn lại > Nhập thông tin “Người bán hàng” (6) > Nhấn “Lưu (F5)” (7)  sau khi hoàn tất nhập liệu.

- Xuất hiện thông báo hướng dẫn người xác nhận việc lập hóa đơn > Nhấn “Có”

Lưu ý : Người dùng cần kiểm tra kĩ thông tin trước khi thực hiện xác nhận vì sau khi xác nhận thì thông tin trên hóa đơn không thể chỉnh sửa. 

 


Xuất hiện thông báo hỏi người dùng in hóa đơn đã lập ra giấy chọn “Có” để thực hiện in hóa đơn ra giấy.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.