Lập hóa đơn từ file Excel

Lập hóa đơn từ file Excel

Quản lý xuất hoá đơn điện tử

Xem hướng dẫn


I. Giới thiệu:

Tính năng “Lập hóa đơn từ file Excel” hỗ trợ cho người dùng một số file mẫu nhập liệu thông tin hóa đơn, hoặc người dùng có thể tùy chọn file dữ liệu của mình để thực hiện xuất hóa đơn cho người mua hàng.

Với tính năng này, người dùng không cần thực hiện các bước khởi tạo thông tin quản lý danh mục khách hàng, hàng hóa trực tiếp trong iXHD™, mà vẫn có thể xuất hóa đơn từ dữ liệu sẵn có một cách dễ dàng.

 


II. Hướng dẫn sử dụng:

1. Vị trí tính năng:

iXHD™ > Hóa đơn điện tử > Lập hóa đơn từ file Excel (*)

(*): tính năng có hỗ trợ trong mục “Hóa đơn có mã CQT” & “Hóa đơn bệnh viện”
2. Lập hóa đơn từ file mẫu Excel theo mẫu có sẵn:

Chức năng này cung cấp cho người dùng một số mẫu nhập dữ liệu hóa đơn, hỗ trợ kiểu nhập liệu hóa đơn chi tiết có nhiều dòng hàng hoặc xuất gộp nhiều đơn hàng vào 1 hóa đơn.
Chọn loại mẫu có sẵn (1) > tùy chọn mẫu (2) để khởi tạo file mẫu nạp dữ liệu (3).


Hóa đơn theo mẫu 1 và 4: thông tin hóa đơn trên 1 hàng, hàng hóa tối đa 10 mặt hàng/ hóa đơn.
Hóa đơn theo mẫu 2, 3 và 5: chi tiết hàng hóa trên nhiều dòng & không giới hạn.

Tùy theo mô hình hoạt động và nhu cầu nhập liệu của từng đơn vị mà người dùng chọn tạo file mẫu phù hợp, người dùng ghi nhận số liệu cần xuất hóa đơn vào file mẫu này, sau đó chọn đường dẫn lưu file từ máy tính để tải vào ứng dụng, bảng thông tin xuất hiện cho phép tùy chọn mẫu hóa đơn cần xuất (1), trường hợp nếu dữ liệu nhập trong file mẫu có phát sinh lỗi thì bảng thông báo mô tả lỗi bên phải (2) sẽ hiển thị nội dung sai là gì, nếu không hiển thị mô tả lỗi thì có thể thực hiện nạp file dữ liệu này vào chương trình để bắt đầu xuất hóa đơn (3).3. Lập hóa đơn từ file mẫu Excel theo mẫu tùy chọn:

Hỗ trợ người dùng nạp tùy ý một file dữ liệu bán hàng để thực hiện xuất hóa đơn. Mẫu tùy chọn cần được chỉ định thông tin thể hiện trên hóa đơn, tùy vào dữ liệu chi tiết trong file.

Tùy chọn loại mẫu theo mẫu tùy chọn (1), mở file lưu từ máy tính (2), đánh dấu chọn bảng Excel cần lấy dữ liệu (3) để nạp thông tin xuất hóa đơn (4).Xuất hiện bảng hỗ trợ người dùng tùy biến thông tin hiển thị trên mẫu xuất hóa đơn chi tiết, tùy vào nội dung trong bảng dữ liệu
(1) mà người dùng thiết lập giới hạn vùng truy xuất dữ liệu (2) và định nghĩa cho từng cột thông tin (3) làm căn cứ để ứng dụng XuatHoaDon™ ghi nhận số liệu vào đúng vị trí trên từng tờ hóa đơn. Có thể kiểm tra nội dung sẽ hiển thị trên hóa đơn, lưu cấu hình và thực hiện xuất hóa đơn (4) sau khi đã hoàn tất các bước thiết lập.
 

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.