Lập hóa đơn trực tiếp trong ứng dụng

Lập hóa đơn trực tiếp trong ứng dụng

Quản lý xuất hoá đơn điện tử

Xem hướng dẫn


I. Giới thiệu:

Nội dung này hướng dẫn người dùng cách lập hóa đơn điện tử trực tiếp trong ứng dụng iXHD™.

II. Hướng dẫn sử dụng:

1. Lập hóa đơn trực tiếp trên giao diện nhập liệu:

1.1. Vị trí chức năng:


1.2. Cách thực hiện:

Thực hiện tùy chọn / nhập thông tin người mua hàng, mẫu hóa đơn sử dụng, thông tin hàng bán để tạo hóa đơn.


(1): tùy chọn và nhập thông tin người mua hàng. Thông tin này lấy theo danh mục khách hàng mà người dùng đã thiết lập ban đầu trong ứng dụng.

(2): tùy chọn mẫu hóa đơn cần sử dụng, ngày lập hóa đơn và thuế suất áp dụng cho hóa đơn này.

(3): tùy chọn thông tin hàng hóa xuất bán. Thông tin này lấy theo danh mục hàng hóa mà người dùng đã thiết lập ban đầu trong ứng dụng.

(4): nút chức năng lưu lại thông tin hóa đơn cần lập để thực hiện ký số & gửi email đến cho người mua hàng.

Sau khi nhấn chọn lưu lại nội dung hóa đơn, xuất hiện thông báo hướng dẫn người dùng xác nhận việc lập hóa đơn, gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính và nhấn chọn “” để thực hiện ký hóa đơn điện tử & gửi email thông tin hóa đơn đã xuất đến người mua hàng.

Lưu ý: Người dùng cần kiểm tra kĩ thông tin trước khi thực hiện xác nhận vì sau khi xác nhận thì thông tin trên hóa đơn sẽ không thể chỉnh sửa được nữa.

2. Ký hóa đơn đã lập & gửi email / SM thông báo cho người mua hàng:

2.1. Vị trí chức năng:


2.2. Cách thực hiện:

Trường hợp người dùng thực hiện lập hóa đơn trực tiếp như hướng dẫn tại phần 1, nhưng chỉ lưu thông tin nhập liệu, chưa thực hiện ký hóa đơn điện tử, có thể vào “Danh sách hóa đơn điện tử” để thực hiện ký & gửi email / tin nhắn SMS cho người mua hàng.


(1): Tùy chọn mẫu hóa đơn cần tra cứu

(2): Nhập thời gian tìm kiếm hóa đơn

(3): Tùy chọn hóa đơn cần thực hiện ký gửi cho người mua hàng

(4): nút chức năng hỗ trợ ký hóa đơn điện tử, gửi email/SMS cho người mua hàng

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.