Lập hóa đơn điện tử trực tiếp trong ứng dụng

Lập hóa đơn điện tử trực tiếp trong ứng dụng

Quản lý xuất hoá đơn điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập hoá đơn trực tiếp trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Hóa đơn điện tử” (1) > tùy theo loại hóa đơn đơn vị đăng ký sử dụng để chọn mở bảng nhập liệu (2).


Thực hiện tùy chọn / nhập thông tin người mua hàng, mẫu hóa đơn sử dụng, thông tin hàng bán để tạo hóa đơn. Kết thúc quá trình nhập liệu, thực hiện ký số hóa đơn để gửi email đến cho người mua hàng. 


(1): tùy chọn và nhập thông tin người mua hàng. Thông tin này lấy theo danh mục khách hàng mà người dùng đã thiết lập ban đầu trong ứng dụng.

(2): tùy chọn mẫu hóa đơn cần sử dụng, ngày lập hóa đơn và thuế suất áp dụng cho hóa đơn này.

(3): tùy chọn thông tin hàng hóa xuất bán. Thông tin này lấy theo danh mục hàng hóa mà người dùng đã thiết lập ban đầu trong ứng dụng.

(4): nút chức năng lưu lại thông tin hóa đơn cần lập để thực hiện ký số và gửi email đến cho người mua hàng.

- Thực hiện ký số hóa đơn và gửi email thông tin hóa đơn đã xuất đến người mua hàng, sau khi nhấn chọn “Lưu (F5)”, xuất hiện thông báo hướng dẫn người dùng xác nhận việc lập hóa đơn, gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính và nhấn chọn "Có"

Lưu ý : Người dùng cần kiểm tra kĩ thông tin trước khi thực hiện xác nhận vì sau khi xác nhận thì thông tin trên hóa đơn không thể chỉnh sửa

Tùy chọn thông tin chứng thư số > nhấn chọn “Ký” > Hoàn tất việc ký hóa đơn, một thông báo xuất hiện hỏi có muốn gửi email cho người mua hàng không, nhấn chọn “Có” nếu muốn gửi email hóa đơn đã lập, hoặc chọn “Không” để gửi sau (thực hiện gửi email cho người mua hàng trong chức năng Hóa đơn điện tử > “Danh sách hóa đơn điện tử”).
 

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.