Lập báo cáo thống kê

Lập báo cáo thống kê

Báo cáo thống kê điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập hồ sơ nộp cho cơ quan quản lý Thống kê của đơn vị, trên ứng dụng  iThongKe™, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

1. Tùy chọn mẫu báo cáo, thực hiện nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng iThongKe™:

- Khi đã khởi động ứng dụng hoặc chọn vào mục “TT chung” (1) > “Thông tin đơn vị” (2), tùy theo mô hình hoạt động của đơn vị (Quốc doanh, ngoài quốc doanh, DN có vốn đầu tư nước ngoài …) sẽ xuất hiện một bảng hướng dẫn, thông báo cho người dùng biết những mẫu hồ sơ nào cần lập để nộp theo quy định cho cơ quan quản lý Thống kê (3) và thông tin cán bộ thụ lý những báo cáo này (4), người dùng ghi nhớ thông tin những mẫu báo cáo này và nhấn chọn “Tạo tờ khai” (5).

Lưu ý: tùy theo từng mẫu báo cáo cụ mà thông tin cán bộ thụ lý sẽ khác nhau. 


- Xuất hiện bảng danh sách mẫu báo cáo cần phải nộp của cơ quan Thống kê
(1), người dùng kiểm tra và đánh dấu chọn các mẫu báo cáo cần làm (2), nội dung thông báo vàng (3) là thông tin các mẫu tờ khai bắt buộc đơn vị cần kê khai và nộp định kỳ cho cơ quan Thống kê. Sau khi tùy chọn xong thì nhấn “Hoàn thành” (4).


Trường hợp nếu cần tùy chọn thêm mẫu tờ khai khác, có thể nhấn chọn nút “Chọn tờ khai” (1), ứng dụng sẽ xuất hiện lại toàn bộ danh sách tờ khai như ban đầu để người dùng có thể chọn lựa bổ sung theo ý muốn (2) > Nhấn chọn “Đồng ý” (3).

 -

Xuất hiện bảng thông tin mẫu tờ khai nhập liệu.


(1): Tùy chọn thông tin kỳ kê khai.

(2): chọn mẫu báo cáo cần nhập liệu.

(3): nội dung bảng nhập liệu chi tiết.

(4): lưu thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu.

(5): tùy chọn tạo mới thêm mẫu tờ khai, trường hợp cần kê khai cho nhiều đối tượng nhưng lập cùng một mẫu báo cáo do cơ quan Thống kê quy định.

(6): mẫu báo cáo đã được tạo mới.

- Thực hiện kết xuất báo cáo, tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh để nộp cho cơ quan Thống kê, chi tiết vui lòng tham khảo nội dung hướng dẫn “iTK_Ký nộp tờ khai qua mạng”.

2. Tùy chọn báo cáo bằng file văn bản/ hình ảnh người dùng đã lưu tại máy tính để nộp trên ứng dụng iThongKe™:

- Tương tự bước 1 của cách thực hiện đầu tiên, nhưng người dùng sẽ nhấn chọn “Nộp tờ khai”.

 - Thực hiện đính kèm file báo cáo cần nộp cho cơ quan Thống kê.


(1): tùy chọn để mở bảng chức năng hỗ trợ đính kèm báo cáo.

(2): tùy chọn thông tin tờ khai, kỳ kê khai cần nộp báo cáo cho cơ quan Thống kê.

(3): đính kèm file báo cáo đã lưu từ máy tính

(4): nhập tên chứng từ cần nộp kèm chung với báo cáo (nếu có).

(5): đính kèm file chứng từ nộp chung với báo cáo (nếu có).

(6): tùy chọn để chương trình tổng hợp bộ báo cáo hoàn chỉnh trước khi nộp cho cơ quan Thống kê. 

- Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính > Đánh dấu chọn vào tờ khai cần nộp (1) > Nhấn chọn “Ký và nộp hồ sơ” (2) > Thực hiện theo hướng dẫn từ những bảng thông báo hiện ra (3)


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.