Ký và nộp tờ khai thuế qua mạng

Ký và nộp tờ khai thuế qua mạng

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện ký và nộp tờ khai thuế qua mạng, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kết xuất báo cáo(1), tuỳ chọn kỳ báo cáo và thời gian kê khai (2) và nhấn “Tính(3)


Xuất hiện bảng danh sách tên tờ khai, kiểm tra tùy chọn đúng năm tính thuế (1), đánh dấu chọn tờ khai cần kết xuất (2) > nhấn chọn “Kết xuất” (3).


Chương trình sẽ tự động thực hiện tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh, đánh dấu chọn tờ khai cần nộp, lưu ý kiểm tra cột “Kỳ kê khai” xem đã đúng theo kỳ cần nộp hay không, trước khi ký và nộp qua mạng (1), có thể nhấn đúp chuột (double click) vào biểu tượng file để mở xem nội dung chi tiết trên tờ khai (2).
 


- Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính > chọn “Ký và nộp tờ khai(1) > tùy chọn thông tin chứng thư số (2) > nhấn chọn “(3).


- Ký số tờ khai thành công, chọn “” để thực hiện nộp qua mạng.

 

Hoàn tất nộp tờ khai qua mạng, trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Lịch sử giao dịch” để thực hiện tra cứu lại tình trạng tờ khai đã nộp và kết quả trả về từ Cơ quan Thuế.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.