Khơi thông vướng mắc về phân loại mặt hàng thép đăng ký nhập khẩu trước thời điểm 1/1/2018

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Kiểm định hải quan về vướng mắc phân loại mặt hàng thép đăng ký nhập khẩu trước thời điểm 1/1/2018. Theo đó, tiêu chí quy định tại QCVN 7: 2011/BKHCN là cơ sở xử lý phân loại mặt hàng này.

 

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, tại chú giải 5 cuối chương 72 Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 và hướng dẫn tại công văn 9392/BTC-TCHQ ngày 14/7/2017 của Bộ Tài chính thì mặt hàng “thép cốt bê tông” thuộc nhóm 72.13, 72.14, 72.15 là loại thép dùng trong cấu kiện bê tông cốt thép, sử dụng trong xây dựng và theo một trong các tiêu chuẩn: TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008; JISG3109; JISG3112; JISG3117; GB 1499:1998; QCVN 7: 2011; các tiêu chuẩn thép cốt bê tông quốc tế hoặc quốc gia khác.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 30 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Kiểm định hải quan thực hiện phân tích, giám định đầy đủ các tiêu chí quy định tại QCVN 7: 2011/BKHCN để xác định mặt hàng có hay không đáp ứng QCVN 7: 2011/BKHCN làm cơ sở xử lý. Cụ thể:

Nếu mặt hàng không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại QCVN 7: 2011/BKHCN thì Kiểm định hải quan ban hành thông báo thay thế thông báo kết quả phân tích trước đó.

Nếu mặt hàng đã có kết luận đáp ứng QCVN 7: 2011/BKHCN nhưng không dùng trong cấu kiện bê tông cốt thép sử dụng trong xây dựng mà DN nhập khẩu trực tiếp đưa vào sản xuất (kể cả trường hợp lưu mẫu không đủ để thực hiện phân tích, giám định) thì Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra thực tế việc sử dụng các mặt hàng thép NK này để làm cơ sở xử lý theo chú giải 5 cuối chương 72 Nghị định 122/2016/NĐ-CP.

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan#TuDenLay#MonAnKhuyenMai#MonAnSucKhoe 

#QuanLyDoanhNghiep#QuanLyTongThe#GiaoDichDienTu#HoaDonDienTu#ChuKySo

#CongDuHoc#CongHuongNghiep#CongTuyenSinh

Nguồn: Tổng cục Hải quan