Khởi tạo tài khoản TS24pro

Khởi tạo tài khoản TS24pro

Hướng dẫn khác

Xem Hướng Dẫn


Tài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS24pro … Để khởi tạo tài khoản và đăng nhập vào bộ sản phẩm TS24pro, người dùng thực hiện theo 1 trong 3 cách sau:

1. Khởi tạo tài khoản đăng nhập tại website của TS24:

- Truy cập website https://web.ts24.com.vn/ (1) > nhấn chọn “Đăng nhập” (2) > “Log in with TS24 with TS24 Pro” (3) > “Join TS24 Pro” (4).


- Xuất hiện bảng thông tin hỗ trợ khởi tạo tài khoản, nhập đầy đủ thông tin và nhấn chọn “SIGNUP TS24 PRO”.


- Kiểm tra email để xác nhận đăng ký tạo tài khoản mới, nhấn chọn “Xác nhận đăng ký”.


- Khởi động bộ sản phẩm TS24pro, nhấn chọn “Đăng nhập” (1) > tuỳ chọn mục đăng nhập theo “Tài khoản TS24pro / Tài khoản nội bộ” (2) > nhập tên đăng nhập, mật khẩu theo thông tin tài khoản đã khởi tạo từ website (3) > tuỳ chọn thông tin lưu dữ liệu* (4) và chọn “Đăng nhập” (5).


(*) Thông tin lưu dữ liệu:

. Lưu tại máy này: tuỳ chọn này hỗ trợ lưu trữ ặmc định dữ liệu người dùng trong bộ sản phẩm TS24pro tại máy tính đang sử dụng. (Lưu trữ cục bộ)

. Lưu qua Cloud24: tuỳ chọn này hỗ trợ kết nối và đồng bộ lưu trữ dữ liệu người dùng trong bộ sản phẩm TS24pro qua dịch vụ Cloud24 của TS24. (Lưu trữ đám mây)

. Tuỳ chỉnh: tuỳ chọn này hỗ trợ kết nối với hệ thống phân quyền người dùng sử dụng chung các ứng dụng trong bộ sản phẩm TS24pro, theo gói dịch vụ hỗ trợ phân quyền.


2. Khởi tạo tài khoản đăng nhập từ bộ sản phẩm TS24pro:

- Khởi động bộ sản phẩm TS24pro > “Đăng nhập” (1) > nhấn chọn “Đăng ký” (2