Khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định

Quản lý kế toán cho doanh nghiệp

Để tính giá trị khấu hao tài sản cố định trong kỳ kế toán, người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “Chứng từ” (1) > “Bảng khấu hao tài sản” (2)


- Nhập thông tin vào bảng dữ liệu


(1): Vùng nhập thông tin, dữ liệu

(2): Nút chức năng hỗ trợ

(3): Vùng thể hiện thông tin, dữ liệu sau khi hoàn thành nhập liệu

Tính lại (F9): Tính lại khấu hao tài sản trong kỳ kế toán được chọn

Thêm (F4): Thêm mới thông tin 

Xóa (F3): Xóa dữ liệu được chọn

Sửa (F2): Sửa thông tin, dữ liệu

Ghi (F5): Lưu lại thông tin, dữ liệu sau khi nhập

Phục hồi (Esc): Phục hồi lại thao tác trước đó

Đóng (F12): Đóng giao diện làm việc 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.