iXHD_Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™

iXHD_Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™

Quản lý xuất hoá đơn điện tử

Xem Hướng Dẫn

1. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ website:

Đơn vị nhận được email thông tin xuất hoá đơn từ hệ thống của TS24, kiểm tra email này để có thông tin mã nhận hoá đơn, mẫu, ký hiệu, số hoá đơn và ngày lập.

Truy cập website https://www.xuathoadon.com.vn, chọn vào mục “Tra cứu hoá đơn” (1), nhập mã nhận hoá đơn từ trong email (2) và nhấn “Tra cứu” (3) để hiển thị nội dung chi tiết của hoá đơn.

Người dùng có thể nhấn chọn “In” để thực hiện in nội dung hoá đơn ra giấy

Hoặc nhấn chọn “Tải hoá đơn” (1) về máy tính, file hoá đơn lưu về máy tính sẽ có dạng file là *.xml (2).

 

2. Xem lại nội dung hoá đơn từ file hoá đơn đã lưu về máy tính: 

Người dùng có thể truy cập website https://www.xuathoadon.com.vn để mở xem lại nội dung file hoá đơn đã lưu về máy tính trước đây.

Trong mục “Tra cứu hoá đơn” (1), vùng thông tin “Xem hoá đơn gốc”, nhấn chọn “Choose file” (2) chỉ đường dẫn đến thư mục lưu file hoá đơn từ máy tính, thực hiện xong thì nhấn chọn “Xem hoá đơn” (3) để hiển thị nội dung chi tiết của file hoá đơn.

3. Quản lý hóa đơn:

Người dùng đã đăng ký tài khoản TS24pro và sử dụng tài khoản này để mua các sản phẩm dịch vụ của TS24, có thể đăng nhập vào hệ thống để tra cứu và trích xuất thông tin hóa đơn điện tử đã giao dịch với TS24.

Tại giao diện chính, chọn “Đăng nhập” (1) > nhập thông tin tài khoản TS4pro (2) để thực hiện đăng nhập (3).