[Infographics] EVIPA giúp Việt Nam cải thiện chất lượng đầu tư nước ngoài

Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVFTA và EVIPA) đã chính thức được ký kết vào chiều 30/6 tại Hà Nội, đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU; đồng thời, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế.


#QuanLyDoanhNghiep #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe

#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh