[Infographic] Tăng mức hưởng trợ cấp thai sản từ ngày 01/7/2019

Với mức lương cơ sở nâng lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2019, mức tiền trợ cấp thai sản với lao động nữ cũng được điều chỉnh tăng theo.