iKeToan_Hướng dẫn thiết lập danh mục khác

iKeToan_Hướng dẫn thiết lập danh mục khác

Quản lý kế toán cho doanh nghiệp


Để thiết lập một số danh mục khác trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau: 

Trên thanh tiêu đề, tùy chọn “Danh mục” (1) > Tùy chọn danh mục “Khác”(2) để thiết lập


1. Khai báo ký hiệu chứng từ.

Ký hiệu chứng từ thể hiện theo chế độ kế toán khai báo ban đầu, người dùng có thể khai báo thêm chứng từ (nếu cần)


(1): Bảng chứng từ

(2): Vùng nhập thêm thông tin (nếu cần)

(3): Nút chức năng

Thêm ký hiệu (F4): người dùng tùy chọn để khai báo thêm chứng từ (nếu cần)

Cập nhật (F5): Lưu lại thông tin sau khi nhập 

Đóng (F12): Đóng giao diện làm việc

2. Thiết lập tài khoản ngân hàng.


(1): Vùng nhập thông tin

(2): Nút chức năng 

File mẫu: Tải file mẫu về máy tính để nhập liệu

Nạp dữ liệu: Nạp từ liệu từ file mẫu vào lại phần mềm

Xuất Excel: Xuất dữ liệu ra file Excel

Thêm (F4): Thêm mới tài khoản ngân hàng

Xóa (F3): Xoá tài khoản được chọn

Sửa (F2): Sửa lại thông tin tài khoản được chọn

Ghi (F5): Lưu lại thông tin sau khi hoàn tất chỉnh sửa/nhập liệu

Phục hồi (Esc): Phục hồi lại thao tác trước đó khi chưa lưu lại thông tin

Đóng (F12): Đóng giao diện làm việc

(3): Vùng thể hiện thông tin tài khoản đã khai báo

3. Danh mục chi phí.


(1): Vùng nhập thông tin

(2): Nút chức năng

File mẫu: Tải file mẫu về máy tính để nhập liệu

Nạp dữ liệu: Nạp từ liệu từ file mẫu vào lại phần mềm

Xuất Excel: Xuất dữ liệu ra file Excel

Thêm (F4): Thêm mới chi phí

Xóa (F3): Xoá chi phí được chọn

Sửa (F2): Sửa lại thông tin chi phí được chọn

Ghi (F5): Lưu lại thông tin sau khi hoàn tất chỉnh sửa/nhập liệu

Phục hồi (Esc): Phục hồi lại thao tác trước đó khi chưa lưu lại thông tin

Đóng (F12): Đóng giao diện làm việc

4. Danh mục hình thức thanh toán.


(1): Vùng nhập thông tin

(2): Nút chức năng

Thêm (F4): Thêm mới hình thức thanh toán

Sửa (F2): Sửa lại thông tin hình thức thanh toán

Ghi (F5): Lưu lại thông tin sau khi hoàn tất chỉnh sửa/nhập liệu

Phục hồi (Esc): Phục hồi lại thao tác trước đó khi chưa lưu lại thông tin

Đóng (F12): Đóng giao diện làm việc

5. Danh mục tiền tệ.


(1): Vùng nhập thông tin

(2): Nút chức năng

Thêm (F4): Thêm mới thông tin

Sửa (F2): Sửa lại thông tin

Ghi (F5): Lưu lại thông tin sau khi hoàn tất chỉnh sửa/nhập liệu

Phục hồi (Esc): Phục hồi lại thao tác trước đó khi chưa lưu lại thông tin

Đóng (F12): Đóng giao diện làm việc

6. Thông số kết chuyển.


(1): Vùng nhập thông tin

(2): Nút chức năng

Thêm (F4): Thêm mới thông số kết chuyển

Xóa (F3): Xoá thông số kết chuyển được chọn

Sửa (F2): Sửa lại thông tin kết chuyển được chọn

Ghi (F5): Lưu lại thông tin sau khi hoàn tất chỉnh sửa/nhập liệu

Phục hồi (Esc): Phục hồi lại thao tác trước đó khi chưa lưu lại thông tin

Đóng (F12): Đóng giao diện làm việc

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.