iKeToan_Hướng dẫn thiết lập danh mục hàng hóa

iKeToan_Hướng dẫn thiết lập danh mục hàng hóa

Quản lý kế toán cho doanh nghiệp

Để thiết lập danh mục hàng hóa trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau:

1. Danh mục kho

Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Danh mục” (1) > “Kho” (2)


Bước 2: Tại bảng Danh mục kho chọn “Thêm (F4)” (1) > Nhập thông tin vào các trường nhập liệu (2) > Nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu lại thông tin

2. Danh mục đơn vị tính

Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Danh mục” (1) > “Đơn vị tính” (2)


Bước 2: Tại bảng Danh mục đơn vị tính chọn “Thêm (F4)” (1) > Nhập thông tin vào các trường nhập liệu (2) > Nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu lại thông tin

 

3. Danh mục hàng hóa

Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Danh mục” (1) > “Hàng hóa” (2)


Bước 2: Trong mục Danh sách nhóm hàng, người dùng nhấn chọn “Chọn danh mục chuẩn” (1) > Tùy chọn nhóm hàng chuẩn theo nhu cầu người dùng (2) > Nhấn “Chọn” (3)


Bước 3: Người dùng tùy chọn nhóm hàng bên phía Danh sách nhóm hàng (1) > Nhấn chọn “Thêm (F4)” > Nhập thông tin hàng hóa (3) > Nhấn chọn “Ghi (F5)” (4) để lưu lại thông tin


4. Chi tiết hàng hóa

Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Danh mục” (1) > “Chi tiết hàng hóa” (2)

 

Bước 2: Người dùng tùy chọn nhóm hàng bên phía Danh sách nhóm hàng (1) > Nhấn chọn “Thêm (F4)” > Nhập thông tin hàng hóa (3) > Nhấn chọn “Ghi (F5)” (4) để lưu lại thông tin


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.