iKeToan_Hướng dẫn sao lưu – phục hồi dữ liệu

iKeToan_Hướng dẫn sao lưu – phục hồi dữ liệu

Quản lý kế toán cho doanh nghiệp


Để thực hiện sao lưu - phục hồi dữ liệu, trong ứng dụng iKeToan™ người dùng thực hiện như sau:

1. Sao lưu dữ liệu:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hệ thống” (1) > “Sao lưu dữ liệu” (2) > chọn vị trí lưu lại file sao lưu trên máy tính (3) > nhấn chọn “Thực thi” (4).


Bước 2: Xuất hiện thông báo hoàn thành sao lưu dữ liệu, nhấn chọn “Chấp nhận”


2. Phục hồi dữ liệu:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hệ thống” (1) > “Phục hồi dữ liệu” (2) > chọn vị trí lưu file dữ liệu phục hồi trên máy tính (3)> nhấn chọn “Thực thi” (4).


Bước 2: Nhấn chọn “Có” (1) để bắt đầu quá trình phục hồi dữ liệu > Chọn “Đóng” (2) sau khi quá trình phục hồi dữ liệu hoàn thành.


Bước 3: Hoàn thành phục hồi dữ liệu, thực hiện khởi động lại ứng dụng iKeToan™ để có thể sử dụng tiếp tục như bình thường.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.