iBH_Lập hồ sơ Sổ - Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH

iBH_Lập hồ sơ Sổ - Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Xem Hướng Dẫn

Thực hiện lập hồ sơ Sổ, nghiệp vụ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hồ sơ điện tử” (1) > “Sổ” (2) > “[608] Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân” (3) Tùy chọn kỳ kê khai và tạo lần nhập liệu (4).

- Tại giao diện “Phiếu giao nhận hồ sơ”, tùy chọn một trong hai dạng đối tượng tham gia là BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện.

Nội dung danh sách biểu mẫu, tùy theo trường hợp cần điều chỉnh thông tin nhân thân hay thông tin cá nhân mà người dùng đánh dấu chọn vào mẫu nhập liệu và các chứng từ cần đính kèm theo (1), bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu (2), nhấn chọn vào đây để chuyển sang bảng nhập thông tin khai báo cho người lao động. Lưu ý dù chọn bất kỳ trường hợp nghiệp vụ nào thì cũng cần đánh dấu chọn mở biểu mẫu “Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản)”.

- Nhập đầy đủ nội dung vào bảng nhập liệu, lưu ý một số vùng thông tin nhập liệu như sau:

Không bắt buộc nhập:

- Cột “Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ” và “Số điện thoại liên hệ”.

- Cột “Nội dung thay đổi, yêu cầu”, “Tài liệu kèm theo” và vùng thông tin “Tài khoản ngân hàng”.

Nhập hoặc bỏ trống:

- Vùng thông tin “Hộ gia đình” và cột “Thành viên”: nội dung này trong trường hợp người lao động không có thông tin mã số BHXH (số định danh) thì bắt buộc phải nhập liệu đầy đủ, nếu đã có thông tin mã số BHXH (số định danh) thì bỏ trống không cần nhập liệu.