iBH_Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (630)

iBH_Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (630)

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Xem Hướng Dẫn 


Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:
- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ điện tử” (1) > chọn “Chi chế độ” (2)“[630] Xét duyệt chế độ ốm đau, Thai sản và Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe” (3) > tạo mới lần nhập liệu.


- Thực hiện chọn biểu mẫu tờ khai, nhấp chọn vào tên thủ tục cần làm theo từng trường hợp, nhấp chọn thủ tục “Xét duyệt chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe”, điền đầy đủ thông tin “Đợt xét duyệt”, “Thông tin tài khoản”, “Thủ trưởng đơn vị”, nhấp chọn mẫu nhập liệu là “M01B-HSB” bên dưới để tiến hành nhập liêu.


Lưu ý: Đối với CQ BHXH Hà Nội, nút “Có gửi kèm hồ sơ giấy” trên form “Thông tin chung” sẽ mặc định được chọn.

- Trên Tab “M01B-HSB” điền thông tin người lao động được hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

- Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng:

 

Lưu ý: 

Chọn đúng “Mã nhóm hưởng” theo tên thủ tục đã chọn tại tab “Thông tin chung”

Tại cột “Điều chỉnh” nhấp chọn trong trường hợp cần điều chỉnh lại thông tin “Số CMND”, “thời gian nghỉ”, “tổng số ngày nghỉ”, “thông tin ngân hàng”.


- Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.

                (1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

                (2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

                (3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

                (4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất

 

 

Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể Copy vào file mẫu, tương ứng theo từng cột nội dung trong file mẫu, khi Copy và Paste thì thực hiện Paste Special > Value.


(1): Vùng nhập liệu.

(2): Thông tin hướng dẫn của từng cột nội dung nhập liệu.

 

Lưu ý:

Để thực hiện điều chỉnh thông tin người hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại file mẫu, người dùng nhấp chọn sheet “M01B-HSB-DieuChinh”

Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại và vào ứng dụng để thực hiện nạp dữ liệu.

 

 

- Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn “Ghi (F5)” để lưu thông tin số liệu, thực hiện kết xuất báo cáo tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh và nộp qua bưu điện cho BHXH.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại cho đúng số liệu.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.