iBH_Hồ sơ Thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN-Nghiệp vụ tăng mới

iBH_Hồ sơ Thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN-Nghiệp vụ tăng mới

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Xem Hướng Dẫn

Thực hiện lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ báo tăng mới cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn vào mục “Hồ sơ điện tử” (1) “Thu” (2) > “[600] Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT” (3) > Tạo lần nhập liệu và nhấp chọn “Đồng ý” (4).

- Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, kiểm tra và nhập thông tin “Địa chỉ nhận kết quả từ CQ BHXH” (1) “Người nộp” (2), danh sách giấy tờ, biểu mẫu ở bên dưới, đánh dấu chọn "Trường hợp báo tăng lao động, điều chỉnh chức danh công việc" (3), bên dưới xuất hiện mẫu “Tăng LĐ”, chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.

- Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai, đối với nghiệp vụ tăng mới, lưu ý một số nội dung nhập liệu như sau:

(1) Nhập thông tin cho Mẫu số TK1-TS: cột thông tin có thể bỏ trống là “Số điện thoại liên hệ” và “Cha/mẹ/người giám hộ”.

(2) Thông tin chủ hộ và (3) Hộ GĐ (Hộ gia đình): cột thông tin có thể bỏ trống là “Mã hộ gia đình”, “Số điện thoại”, “Số sổ hộ khẩu/số sổ tạm trú/..”

Cột "Số định danh (mã số BHXH)": Thực hiện kiểm tra thông tin mã số BHXH theo hướng dẫn như hình. Trường hợp tra không thấy thông tin mã số BHXH thì có thể bỏ trống cột thông tin này.

Cột “Ngày tháng năm sinh” lưu ý nhập đúng theo định dạng dd/mm/yyyy, vi dụ: 01/01/1980.

Cột “Loại” chọn nghiệp vụ Tăng mới, cột “Tình trạng sổ BHXH” tùy chọn theo tình trạng thực tế về thông tin sổ BHXH của người lao động.

Người dùng có thể thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng, nhập và tùy chọn những thông tin theo hướng dẫn như trên.

- Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.

(1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

(2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

(3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

(4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất.

Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

File mẫu cung cấp một vài sheet dữ liệu thông tin về mã tỉnh, mã xã … người dùng lưu ý nhập đúng theo thông tin hướng dẫn từ những sheet này tại những cột thông tin yêu cầu nhập liệu. 

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).