iBH_Bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng

iBH_Bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng 

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Xem Hướng Dẫn

BHXH TP.Hồ Chí Minh ban hành công văn số 848/BHXH ngày 30/03/2016 để yêu cầu, hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng và điều chỉnh thông tin cá nhân (nếu có) của người lao động (NLĐ) cho cơ quan BHXH để có thông tin chi trả chế độ ngắn hạn cho NLĐ. Theo yêu cầu đó, hệ thống iBHXH™ đã cập nhật quy trình điện tử để quý đơn vị sử dụng lao động dễ dàng thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Khởi động ứng dụng iBHXH™ > trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Quản lý NLĐ” > “Cập nhật thông tin NLĐ với CQ BHXH”.


- Chọn “Lấy TT NLĐ từ CQ BHXH” để ứng dụng tự động cập nhật danh sách NLĐ từ hệ thống quản lý của cơ quan BHXH xuống ứng dụng iBHXH™. Nếu danh sách NLĐ thiếu thì nhấn nút “Insert” để thêm dòng thông tin, hoặc thừa NLĐ thì nhấn nút “F11” để xóa; trường hợp đơn vị có dùng chức năng Quản lý NLĐ, có thể chọn “Đồng bộ DL NLĐ” để phần mềm cập nhật thêm thông tin từ bảng “Thông tin chi tiết NLĐ” vào mẫu tờ khai này.

Trường hợp nếu danh sách nhân viên nhiều, sau khi đã đồng bộ thông tin từ hệ thống của BHXH hoặc từ Quản lý NLĐ xong, có thể chọn “Xuất Excel” để xuất toàn bộ danh sách này lưu về máy tính, người dùng thực hiện kiểm tra và cập nhật tài khoản ngân hàng vào file này, file xuất có cung cấp 2 sheet thông tin danh mục Ngân hàng (1) và danh mục Chi nhánh ngân hàng (2), người dùng tra cứu lấy đúng mã để nhập vào danh sách.

Sau khi hoàn tất thì chọn “Nạp dữ liệu” để cập nhật vào biểu mẫu trong phần mềm.

Lưu ý: Thông tin NLĐ cập nhật tự động từ hệ thống quản lý của cơ quan BHXH thì không thể thay đổi những nội dung này.

- Thực hiện nhập liệu vào nhóm “Thay đổi thông tin” trong trường hợp người lao động có thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh hoặc số CMND, nếu không thay đổi những thông tin này thì có thể để trống.

- Tại nhóm “Thông tin Ngân hàng” người dùng thực hiện nhập liệu trực tiếp vào phần mềm.

- Cột “Đính kèm” hỗ trợ người dùng đính kèm thêm chứng từ để nộp cho cơ quan BHXH (ví dụ thay đổi số CMND thì đính kèm thêm bản scan CMND của NLĐ).


- Thực hiện nhập liệu xong, chọn “Ghi” để lưu lại thông tin đã nhập > Ứng dụng sẽ hỏi có lưu thông tin  mới nhập vào dữ liệu Thông tin chi tiết NLĐ trên ứng dụng iBHXH hay không (nếu ghi thì sẽ có thông tin cho việc quản lý NLĐ tại đơn vị và hỗ trợ lấy thông tin từ ứng dụng khi lập các thủ tục BHXH) > chọn “Kết xuất BC” để tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh.

Sau khi phần mềm đã tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh, thực hiện ký số và nộp hồ sơ qua mạng ngay hoặc sử dụng chức năng Trình ký để Sếp của đơn vị ký số giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.