Hồ sơ Thu - Truy thu BHXH, BHYT trường hợp tăng mức đóng BHXH

Hồ sơ Thu - Truy thu BHXH, BHYT trường hợp tăng mức đóng BHXH

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Để thực hiện  lập hồ sơ truy thu BHXH, BHYT trường hợp vi điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Thu” (2) > “Truy thu BHXH, BHYT” (3) > [601] Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN” (4). Chọn kỳ kê khai cần lập, nhấp chọn “Đồng ý” (5).

- Tại phiếu giao nhận hồ sơ, người dụng tùy chọn loại giấy tờ/ biểu mẫu cần thiết (1). Biểu mẫu tương ứng sẽ được mở tại ứng dụng (2)

- Nhập liệu vào ứng dụng theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụng

Cách 2: Sử dụng file mẫu nhập liệu

Nhấp chọn “File mẫu” (1) để lưu file mẫu về máy tính.

Nhập liệu vào file mẫu, nếu người dụng có file dữ liệu sẵn thực hiện copy dữ liệu và chọn “Paste Special” > "Paste Value” vào file mẫu

Thực hiện nạp dữ liệu vào ứng dụng

- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để kết xuất báo cáo thực hiện chức năng gọi bưu điện. 

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.