Hồ sơ Thu - Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị

Hồ sơ Thu - Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Để thực hiện hồ sơ [666] Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Thu” (2) > “Thủ tục khác” (3) > “[666] Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị” (4) > Tùy chọn kỳ kê khai (5)-Tại phiếu gia nhận hồ sơ, tùy theo nghiệp vụ cụ thể người dùng tùy chọn loại giấy tờ biểu mẫu phù hợp. Bấm “Lưu” để ghi lại dữ liệu và kết xuất hồ sơ.


- Thực hiện chức năng gọi bưu điện.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.