Hồ sơ Thu - Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT (Hồ sơ giấy)

Hồ sơ Thu - Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT (Hồ sơ giấy)


Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Để thực hiện hồ sơ [603] Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT (Hồ sơ giấy), trong ứng dụng iBHXH, người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ điện tử” (1) > “Thu” (2) > “[603] Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT” (3) > Tùy chọn kỳ kê khai (4).- Tại phiếu giao nhận hồ sơ, người dụng tùy chọn loại giấy tờ/ biểu mẫu cần thiết 
(1). Biểu mẫu tương ứng sẽ được mở tại ứng dụng (2)


- Nhập liệu vào ứng dụng theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụng

Để thêm dòng bấm Insert, để xóa dòng bấm F11 trên bàn phím máy tính


Cách 2: Sử dụng file mẫu nhập liệu

Nhấp chọn “File mẫu” để lưu file mẫu về máy tính.


Nhập liệu vào file mẫu, nếu người dụng có file dữ liệu sẵn thực hiện copy dữ liệu và chọn 
“Paste Special” > "Paste Value” vào file mẫu

 

Thực hiện nạp dữ liệu vào ứng dụng


- Nhấn chọn 
“Lưu (F5)” để kết xuất báo cáo thực hiện chức năng gọi bưu điện


Lưu ý:
 Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.